sobota, 19 maja 2018

Z.g.p.: Iwona K., Magdalena B., Urszula G.-B., Piotr Maksymowicz


Podająca się za aktualnie za tzw. sso Iwona K. w tzw. postępowaniu sygn. akt X K 1342/10 przed tzw. Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w protokole podpisanego przez siebie tzw. wyroku z 26 lipca 2012 roku wnioskowała: „akta przedstawić Sędziemu Przewodniczącemu celem rozważenie zawiadomienia o powyższym nieprawomocnym skazaniu Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie”. Czytaj:
http://zwokandy.blogspot.com/2018/05/iwona-k-i-beata-w.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/01/iwona-k-i-eliza-k-zorganizowana-grupa-p.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/06/dyrektor-piotr-hubert-swida-sedzia.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/04/iwona-k.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-wysyanie.html

Protokołowała Magdalena B. podająca się za tzw. sekretarza sądowego, czytaj:
http://zwokandy.blogspot.com/2017/03/tzw-sady-rejonowy-dla-warszawy.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/05/podajaca-sie-za-ssr-anna-p-w-obronie.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/12/magdalena-b-sekretarz-tzw-sadu-rej-w-s.html

Przewodnicząca wydziału podająca się za tzw. ssr Urszula G.-B. (później m.in. podawała się za tzw. prezesa tzw. Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia), czytaj:
http://zwokandy.blogspot.com/2017/12/prezes-sadu-rejonowego-dla-warszawy.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/11/warszawski-sad-w-interesie-pozwanej.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/11/ssr-urszula-g-b-wicep-sadu-rej-dla-w-s.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-wysyanie.html

W/z przewodniczący wydziału podający się za tzw. ssr Piotr Maksymowicz.

czwartek, 17 maja 2018

Podająca się za tzw. ppr Hanna Stachowicz (z.g.p. podająca się za tzw. Prokuraturę Rejonową Warszawa Śródmieście)


30 kwietnia 2018 roku Hanna Stachowicz podpisała tzw. postanowienie o odmowie w.ś. sygn. akt PR 1 Ds. 302.2018.HS w interesie działającego w z.g.p. byłego tzw. funkcjonariusza publicznego Piotra Ś. (tzw. resortowe dziecko; tzw. sekretarz tzw. k.ł. „A.” zlokalizowanego w Komendzie Głównej Milicja a następnie Policji; towarzysz biesiad myśliwskich i polowań byłego p. Bronisława K.).
Tzw. postanowienie dotyczy czynów b. sprzed 10 lat, czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2014/04/naciski-na-biegego_4064.html

wtorek, 15 maja 2018

Z.g.p.: Iwona K. i Beata W.


Tzw. sso Iwona K. (powołana na tzw. sso ostatnią decyzją przed opuszczeniem stanowiska przez byłego prezydenta Bronisława K.), która m.in. dopuściła się łamania praw człowieka, czytaj np.:
http://zwokandy.blogspot.com/2016/04/iwona-k.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/06/dyrektor-piotr-hubert-swida-sedzia.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/01/iwona-k-i-eliza-k-zorganizowana-grupa-p.html
Aktualnie tzw. sso Iwona K. „sądzi” w tzw. IX Wydziale Karnym Odwoławczym (tzw. Sąd Okręgowy w Warszawie), któremu przewodniczy tzw. sso Beata W.. W tzw. postępowaniu, w którym dopuszczono się m.in. łamania praw człowieka (czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-wysyanie.html) tzw. wyrok I instancji podpisała Iwona K. (tzw. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, sygn. akt X K 1342/10) a tzw. wyrok II instancji jednobrzmiący z tzw. wyrokiem I instancji podpisała tzw. przewodnicząca spr. Beata W. (Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt X Ka 1322/12).
Iwona K. w tzw. postępowaniu (tzw. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, sygn. akt X K 1342/10) najpierw wzywa do stawiennictwa w charakterze oskarżonego na badania sądowo-psychiatryczne do szpitala psychiatrycznego (Iwona K. jest tam dobrze z.) celem późniejszego wyrażenia zgody na wykonanie kserokopii opinii sądowo-psychiatrycznej powstałej w sprawie dla kierującego się złą wolą tzw. oskarżyciela prywatnego, czego następstwa są łatwo przewidywalne...

Tzw. Sąd Okręgowy w Lublinie nie udziela informacji publicznej o tzw. sso Jacku Janiszek


27 kwietnia 2018 roku skierowany został do tzw. Sądu Okręgowego w Lublinie wniosek o udzielenie informacji publicznej o Jacku Janiszek takich jak wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, kompetencje. Wniosek nie zostały rozpatrzony – odpowiedzi brak. Nieudzielanie informacji publicznej stoi w sprzeczności z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega odpowiedzialności karnej.

O Jacku Janiszek czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2018/04/empatyczny-jak-podajacy-sie-za-tzw-sso.html

piątek, 4 maja 2018

Bezprawne działania z.g.p.: podający się za dyr. Stefan Jan O., podający się za tzw. r.p. Jan Malik, podająca się za tzw. ssr Katarzyna Altewęgier


Tzw. ssr Katarzyna Altewęgier (czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2016/08/podajaca-sie-za-tzw-ssr-katarzyna_25.html) jak było do przewidzenia, wzorem swoich koleżanek tzw. sędzin (czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2017/02/bezkarny-stefan-jan-o-tzw-resortowe-d.html) 17 stycznia 2018 roku „na podstawie art. 182 par. 1 zd. 1 k.p.c.” umorzyła tzw. postępowanie przeciwko podającemu się za dyr. Stefanowi Janowi O. Tzw. postępowanie (tzw. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe, sygn. akt VII C 1378/16) celowo przewlekano od 2014 roku, wcześniej miało sygnaturę akt II C 2481/14. Przynajmniej od 9 października 2015 roku w piśmie tzw. sądu Katarzyna Altewęgier zapowiadała „pod rygorem zawieszenia postępowania na podstawie art. 177 par. 1 pkt 6 k.p.c.”. Jan Malik - reprezentujący Stefana Jana O. zarówno jako osobę prywatną jak i dyr. - nie oponował. Dopiero po umorzeniu tzw. postępowania i po likwidacji tzw. muzeum (czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2018/02/likwidacja-zor-gr-p-tzw-muzeum-owiectwa.html), kórego dyr. był Stefan Jan O. zażądał pieniędzy (tzw. koszty zastępstwa procesowego). Żądanie swoje uzasadnił przegraną strony przeciwnej, co stoi w rażącej niezgodzie ze stanem faktycznym i prawnym; art. 182 par. 4 k.p.c. w brzmieniu: z umorzeniem postępowania umarzają się nawzajem także koszty stron w danej instancji.

Z.g.p. dopuściła się usiłowania w.


O „działalności” podającego się za dyr. Stefana Jana O. (z.g.p.; tzw. resortowe d.) czytaj:
(http://zwokandy.blogspot.com/2016/12/zorganizowana-grupa-p-jan-m-stefan-o.html,
http://zwokandy.blogspot.com/2017/02/bezkarny-stefan-jan-o-tzw-resortowe-d.html,
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/waza.html,
http://zwokandy.blogspot.com/2015/02/sadowe-kamstwa-wicedyrektora-stefana-o.html,
http://zwokandy.blogspot.com/2017/10/wystapienie-pokontrolne-do-tzw-muzeum.html).

O czynach, których dopuścił się Jan M. (z.g.p.; tzw. resortowe d.) czytaj:
(http://zwokandy.blogspot.com/2016/12/zorganizowana-grupa-p-jan-m-stefan-o.html,
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/fotografie-na-stronie-internetowej.html,
http://zwokandy.blogspot.com/2017/12/zgp-marek-m-jan-m-anna-m-piotr-a.html,
http://zwokandy.blogspot.com/2018/02/radca-prawny-jan-malik-i-dyrektor.html,
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-kradziez.html,
http://zwokandy.blogspot.com/2014/11/wystepy-p-piotra-s-w-sadzie.html,
http://zwokandy.blogspot.com/2015/02/sadowe-kamstwa-wicedyrektora-stefana-o.html)

środa, 2 maja 2018

Podający się za tzw.: rs Monika Lewandowska, ssr Maciej Mitera


Czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2018/04/tzw-rs-monika-lewandowska-tzw-sad.html

Tzw. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia od 4 kwietnia 2018 roku nie udostępnia informacji publicznej takiej jak: wykształcenie, kompetencje dotyczącej podającej się za tzw. rs Moniki Lewandowskiej.

Nieudzieleniu informacji publicznej stoi w sprzeczności z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega odpowiedzialności karnej.

Podający się za prezesa tzw. Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia tzw. ssr Maciej Mitera.