poniedziałek, 19 lutego 2018

Tzw. ssr Szymon Łukasiewicz, tzw. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, Wydział VI Cywilny

Tzw. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia dopuszczający się w stosunku do mojej osoby wielokrotnego złamania praw człowieka (jestem ofiarą tzw. sądu), czytaj np.:
http://zwokandy.blogspot.com/2014/11/ssr-urszula-g-b-wicep-sadu-rej-dla-w-s.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-wysyanie.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/11/warszawski-sad-w-interesie-pozwanej.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/04/iwona-k.html

W kolejnym tzw. postępowaniu z udziałem z.g.p. z Markiem M. (dawniej ORMO) na czele tzw. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia dopuścił się złamania praw człowieka na moją szkodę, czytaj np.:
http://zwokandy.blogspot.com/2017/07/kolejna-skarga-do-strasburga-na-tzw-sad.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/03/bezprawne-zadania-funkcjonariusza-marka.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/10/koniec-zgp-podajacej-sie-za-tzw-muzeum.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/10/wystapienie-pokontrolne-do-tzw-muzeum.html

W wyniku tego ostatniego tzw. postępowania z.g.p. w składzie: Marek M., Jan M., Anna M., Piotr A. w ramach tzw. egzekucji Km 3179/17 żąda kwot za opłacone wcześniej koszty tzw. procesu; koszty klauzuli, koszty egzekucji, koszty zastępstwa procesowego w tzw. egzekucji, podatek VAT (uchwała SN z 27 lipca 2017 r., sygn. akt III CZP 97/17) i inne wydatki, czytaj np.:
http://zwokandy.blogspot.com/2017/12/zgp-marek-m-jan-m-anna-m-piotr-a.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/12/anna-mizerek-asesor-komorniczy-w.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/06/podajacy-sie-za-tzw-komornika-piotr-nie.html

Bezprawnie zasądzone (z pogwałceniem praw człowieka: http://zwokandy.blogspot.com/2017/07/kolejna-skarga-do-strasburga-na-tzw-sad.html) tzw. koszty procesu opłaciłem w kwocie 917 złotych. Po czym tzw. komornicy Anna M. i Piotr A. zażądali ponad 1420 złotych i zajęli rachunki bankowe bezrobotnemu bez prawa do zasiłku. Aktualnie wartość egzekwowanego roszczenia na moim rachunku wynosi 403,58 złotych. W tym domagają się VAT a zgodnie z uchwałą SN z 27 lipca 2017 r., sygn. akt III CZP 97/17 tzw. komornicy nie mogą powiększać opłat egzekucyjnych o VAT.

Tymczasem tzw. ssr Szymon Łukasiewicz, tzw. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, Wydział VI Cywilny, sygn. akt VI Co 2802/17 w postanowieniu z dnia 25 stycznia 2018 roku dotyczącym skargi na czynności tzw. komorników „zawyrokował”: tzw. „komornik zasadnie prowadzi postępowanie egzekucyjne celem wyegzekwowania pozostałej części należności”.
Szymon Łukasiewicz nie wziął pod uwagę w swoim „werdykcie” art. 824 par. 1 pkt 3 kpc, w brzmieniu: postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.


O niesławnym Wydziale VI Cywilnym tzw. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia czytaj w licznych postach na blogu.

czwartek, 15 lutego 2018

Tzw. ssr Beata Maria W., wicep. tzw. Sądu Rejonowego w B. (1)

Beata Maria W. bezprawnie dopuściła do udziału w tzw. rozprawie głównej, która odbywała się z wyłączeniem j., Mirosława P. ojczyma Artema C. Fakt ten znajduje potwierdzenie w stosownych oświadczeniach czworga świadków biorących udział w tej tzw. rozprawie. Artem C. (a. wpływu FR) nie stawił się na tzw. rozprawie głównej ponieważ uciekł z Polski do FR obawiając się odpowiedzialności za popełnione czyny. Wobec Artema C. prowadzą tzw. postępowania k. zarówno tzw. sąd jak i tzw. prokuratura. Na wcześniejszym terminie rozprawy głównej (miesiąc wcześniej) Mirosław P. zeznawał f. w interesie Artema C.

Beata Maria W. zezwoliła pracownikom tzw. sądów: Dawidowi S. i Patrykowi Kamilowi P. obsługującym tzw. w., która miała miejsce w trakcie tzw. rozprawy, na obecność na sali rozpraw, co znalazło odzwierciedlenie w protokole tzw. rozprawy. Takiego zezwolenia Beata Maria W. nie udzieliła Mirosławowi P. i brak na ten temat jakiejkolwiek wzmianki w protokole. W protokole w ogóle nie odnotowano udziału Mirosława P. w późniejszym terminie tzw. rozprawy głównej. Odpowiedzialni za niezgodne ze stanem faktycznym protokołowanie: Beata Maria W. i tzw. ss Marcin W.


Druga strona tzw. postępowania ze względu na łamanie praw człowieka na jej szkodę przez tzw. sąd i w związku z działalnością w tzw. sądzie zorganizowanej grupy p. żądała dopuszczenia do udziału w tzw. rozprawie osoby przez nią wskazanej. Żądanie to nie zostało nawet rozpatrzone.

środa, 14 lutego 2018

Adam B. podający się za tzw. rzecznika PO twierdzi, że krzywda się dzieje esbekom

Zdaniem Adama B. ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy... obniżająca świadczenia esbekom wyrządza im ogromną krzywdę, ingeruje w przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka.

sobota, 10 lutego 2018

Adwokat Ewa Filon-Żmojda, tzw. ssr wiceprezes Beata Maria Wołosik (lat 46) z Nowodworców (3)

Czytaj:
http://zwokandy.blogspot.com/2018/02/tzw-ssr-beata-maria-woosik-lat-46-z.html


Tzw. ssr B. M. W. tzw. przewodnicząca zwróciła się do E. F.-Ż. reprezentującej A. C. (r. a. wpływu, podaje się za kelnera, aktora, prawosławnego diakona; twierdzi jakoby mieszkał z T. B., który publicznie deklaruje się jako LGBT) o zajęcie stanowiska w kwestii ustanowienia obrońcy z urzędu strony przeciwnej. E. F.-Ż. stwierdza nieprawdę i wnosi o nieuwzględnienie wniosku ponieważ wnioskujący jakoby nie uzasadnił swojej sytuacji materialnej. Nadto jego dotychczasowe postępowanie w sprawie uzasadnia przekonanie, że jest on samodzielnie w stanie reprezentować swoje interesy.
B. M. W. oczywiście podzieliła zdanie E. F.-Ż. podpisując stosowne tzw. postanowienie.

czwartek, 8 lutego 2018

Tzw. ssr Beata Maria Wołosik (lat 46) z Nowodworców i tzw. ssr Aneta Kamieńska pozbawiają prawa do obrony

W tzw. postępowaniu (tzw. Sąd Rejonowy w Białymstoku, sygn. akt XV K 1289/16) tzw. ssr Beata Maria Wołosik wespół z tzw. ssr Anetą Kamieńską podległą Beacie Marii Wołosik jako wiceprezes sądu postanowieniami z 24 listopada 2017 roku i 2 stycznia 2018 roku pozbawiły prawa do obrony osobę bezrobotną przez bezprawne odrzucenie udokumentowanego wniosku o ustanowienie obrońcy z urzędu. Beata Maria Wołosik i Aneta Kamieńska dopuściły się między innymi zakwestionowania jako dokumentów zaświadczenia i karty z PUP oraz bankowych potwierdzeń przelewów. Bankowe potwierdzenia przelewów miały adnotację: „Dokument sporządzony na podstawie art.7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późniejszymi zmianami). Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczęci ani podpisu.”

wtorek, 6 lutego 2018

Adwokat Ewa Filon-Żmojda, tzw. ssr wiceprezes Beata Maria Wołosik (lat 46) z Nowodworców (2)

W trakcie tzw. postępowania przed tzw. Sądem Rejonowym w Białymstoku, XV Wydział Karny, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, sygn. akt XV K 1289/16 zgłaszane były wnioski o wyłączenie tzw. ssr Beaty Marii Wołosik przewodniczącej i wiceprezes tzw. sądu, w związku z jej działalnością w niniejszym tzw. postępowaniu opisywaną na blogu w postach od 28 września 2017 roku. Beata Maria Wołosik zawsze zwracała się do adwokat Ewy Filon-Żmojda, w interesie której d., o zajęcie stanowiska w kwestii jej wyłączenia. Ewa Filon-Żmojda zawsze była przeciw, a Beata Maria Wołosik zawsze podzielała jej zdanie i dalej prowadziła tzw. postępowanie...

środa, 31 stycznia 2018

Tzw. sso: Krzysztof Kamiński, Marek Wasiluk, Dorota Niewińska; tzw. Sąd Okręgowy w Białymstoku

Tzw. Sąd Okręgowy w Białymstoku VIII Wydział Karny Odwoławczy, sygn. akt VIII S 8/17 w składzie: tzw. sso Krzysztof Kamiński (tzw. przewodniczący, spr.), tzw. sso Marek Wasiluk (podający się za: wiceprezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku i przewodniczącego VIII Wydziału Karnego), tzw. sso Dorota Niewińska po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2018 roku skargi na przewlekłość tzw. postępowania przed tzw. Sądem Rejonowym w Białymstoku, XV Wydział Karny, sygn. akt XV K 1289/16 - tzw. przewodnicząca tzw. ssr, podająca się za wiceprezesa Beata Maria Wołosik (mąż Sławomir Wołosik tzw. sso, wizytator ds. karnych w Sądzie Okręgowym w Białymstoku) - „postanawia skargę oddalić”.
Skarga złożona została 17 października 2017 roku. W związku z brakiem reakcji skarga powtórzona i rozszerzona 21 listopada 2017 roku. Rozpatrzenie skargi zajęło równe 3 miesiące. Art. 11 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki: sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi.
Beatę Marię Wołosik na przewodniczącą w postępowaniu wyznaczyła Justyna Ewa Gosiewska tzw. ssr, przewodnicząca wydziału XV w tzw. Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Justyna Ewa Gosiewska podlega Beacie Marii Wołosik jako wiceprezesowi tegoż sądu. 14 kwietnia 2017 roku (prezentata biura podawczego) Beata Maria Wołosik otrzymała tzw. akt oskarżenia wzajemny datowany 12 kwietnia 2017 r. (na 4 jednostronnie zapisanych kartach) wraz z tzw. wnioskiem dowodowym datowany 12 kwietnia 2017 r. (na 60 kartach; k. 3, 4, 20 - dwustronnie zadrukowane). Tzw. akt oskarżenia wzajemnego nie został przesłany oskarżonemu. Tzw. sąd nie zwrócił się także o przesłanie odpowiedzi na tenże tzw. akt. Oskarżona strona tzw. postępowania dowiedziawszy się o istnieniu tzw. aktu oskarżenia wzajemnego zwróciła się pismem z 5 maja 2017 roku o przesłanie tegoż. Nie wzywana, z własnej inicjatywy udzieliła odpowiedzi na akt oskarżenia. Tzw. akt oskarżenia wzajemny dotarł do oskarżonego dopiero 29 maja 2017 roku (pismo przewodnie podpisane przez Justynę Ewę Gosiewską). Tzw. akt oskarżenia wzajemny z pismem przewodnim wydrukowane zostały na papierze formatu A4. Pismo przewodnie wraz z tzw. aktem oskarżenia wzajemnego złożone zostało na połowę (widoczne w połowie karty zgięcie) i włożone do koperty formatu C5 (22,5 cm x 16 cm) dostosowanej do formatu arkusza A5 (arkusz A5 stanowi połowę arkusza A4).
Pierwsza rozprawa odbywa sie 26 września 2017 roku, przesłuchane zostają strony. Rozprawa ma się ku końcowi. Niespodziewanie Beata Maria Wołosik wręcza stronie postępowania tzw. wniosek dowodowy, o którego istnieniu strona nie wiedziała aż do tej chwili. Tzw. wniosek dowodowy zawiera rzekome dowody, w tym ewidentnie nieprawdziwe. Tzw. wniosek dowodowy wydrukowany jest na kartach formatu A4. Tzw. wniosek dowodowy nie jest złożony na pół (złożone na pół i wysłane pocztą były: tzw. akt oskarżenia wzajemny i pismo przewodnie do niego). Jest to potwierdzenie, iż tzw. wniosek dowodowy nie został wysłany w kopercie z aktem oskarżenia wzajemnym i pismem przewodnim podpisanym przez Justynę Ewę Gosiewską. Ponadto, tzw. wniosek dowodowy (wydrukowany na 60 kartach) nie zmieściłby się do koperty formatu C5 ze względu na swoją objętość (grubość).
Strona nie mogła odnieść się do rzekomych dowodów z tzw. wniosku dowodowego ponieważ ich nie znała – to czego dopuścił się tzw. sąd to pozbawienie prawa do obrony. Dodajmy, iż tzw. sądowi doręczenie tzw. wniosku dowodowego «zajęło» 5,5 miesiąca. I ten czas w ocenie tzw. Sądu Okręgowego nie jest przewlekaniem...
Pismem z 14 listopada 2017 roku swój udział w postępowaniu skargowym przed tzw. Sądem Okręgowym zgłosił prezes tzw. Sądu Rejonowego w Białymstoku. Pismo to nie zostało przesłane skarżącemu, jak też skarżący nie został o nim poinformowany w jakikolwiek inny sposób. Po czym tzw. Sąd Okręgowy w interesie żony swojego tzw. wizytatora konkluduje «jakkolwiek pomiędzy posiedzeniem pojednawczym, a pierwszym terminem rozprawy minęło około 5 miesięcy, nie można uznać, by taki stan rzeczy stanowił – w realiach niniejszej sprawy – o zwłoce», czyżby? W uzasadnieniu postanowienia zapadłego na rozprawie 24 listopada 2017 roku Beata Maria Wołosik skonstatowała k. 362 «postępowanie w niniejszej sprawie toczy się dość długi czas», co jednoznacznie wskazuje na przewlekłość postępowania. Od 24 listopada 2017 roku do 8 stycznia 2017 roku strony tzw. postępowania nie poinformowano o treści tzw. wyroku, pomimo wielokrotnego składania wniosków o taką informację...