czwartek, 22 czerwca 2017

"POLSKA UCZESTNICZYŁA W HOLOKAUŚCIE"

21 czerwca 2017 roku Adam B. podający się za tzw. rzecznika PO stwierdził: "POLSKA UCZESTNICZYŁA W HOLOKAUŚCIE".

poniedziałek, 19 czerwca 2017

Eks-dyrektor i eks-prezydent znowu razem w muzeum

Eks-dyrektor Krzysztof K. (http://zwokandy.blogspot.com/2014/08/gwiazda-polskiego-muzealnictwa.html) nadal przyjmuje (chociażby 10 czerwca 2017 r.) w Muzeum Z. w K. eks-prezydenta Bronisława K.
O Bronisławie K.:
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/posrod-owieckiej-braci.html
http://zwokandy.blogspot.com/2015/04/bronisaw-komorowski-nie-jest.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/04/iwona-k.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/11/prominencka-zorganizowana-grupa-p.html

środa, 14 czerwca 2017

Muzeum metropolity Kazimierza Nycza w Świątyni Opatrzności Bożej

Muzeum organizowane jest od 10 z górą lat. Nadal nie znany jest termin otwarcia. Metropolita powołał kierownictwo muzeum z historykami Pawłem Skibińskim (związany z „Frondą”) i Kazimierzem Przeszowskim na czele, po kilku latach zostali odwołani. Muzeum ma się znajdować w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej. W trakcie budowy świątyni w latach 2008 – 2014 na muzeum wpływały dotacje z budżetu państwa w kwocie grubo ponad 60 milionów złotych. Kiedy na wiosnę 2016 roku budowa świątyni została ukończona muzeum przekazano do współprowadzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biuro muzeum zostało wyprowadzone z budynków kościelnych. Budżet muzeum na 2017 rok wynosi 10 milionów złotych.
Muzeum ma przyznane 22,3 etaty (stan na dzień 30 kwietnia 2017 roku), z tego 10 etatów to etaty kierownicze. Muzeum w ramach informacji publicznej nie ujawnia ilu pracowników posiada wykształcenie muzealnicze. Średnie miesięczne wynagrodzenie na kierowniczych stanowiskach to 7.691,30 złotych brutto.

wtorek, 13 czerwca 2017

Informacja publiczna od policji

Do policji zwróciłem się o poinformowanie w jakich latach w Komendzie Głównej Policji, wcześniej Milicji miało swoją siedzibę koło łowieckie „A.”?
W kole łowieckim „A.” polowali i polują byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, milicjanci i tzw. resortowe dzieci.


poniedziałek, 12 czerwca 2017

Ppr Krzysztof Maryńczak z Prokuratury Rejonowej w Świdniku

Ppr Anna Potręć-Goldsztejn z Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe prowadząc sprawę przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego podpisała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa z 6 lutego 2017 roku (sygn. akt PR 1 Ds. 59.2017).
Więcej o przedmiocie sprawy:
http://zwokandy.blogspot.com/2017/01/hanna-gorajska-majewska-prokurator.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/02/andrzej-matysiewicz-prokurator.html
Więcej o Annie Potręć-Goldsztejn: http://zwokandy.blogspot.com/2017/04/ppr-anna-potrec-goldsztejn-z.html


Ppr Krzysztof Maryńczak z Prokuratury Rejonowej w Świdniku prowadząc tzw. postępowanie sprawdzające w kierunku przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w toku postępowania sygn. akt PR 1 Ds. 59.2017 w postanowieniu z dnia 18 maja 2017 roku (sygn. akt PR Ds. 912.2017) odmówił wszczęcia śledztwa.

niedziela, 4 czerwca 2017

BEZPRAWNE ODRZUCENIE APELACJI, ZAWŁASZCZENIE WPŁATY, KŁAMSTWA W INTERESIE KOLEŻANKI TZW. SĘDZINY

Pozew przeciwko podającej się za tzw. ssr/sso Iwonie K. (aktualnie czynna w Sądzie Okręgowym w Warszawie) wniosłem 5 lat temu (Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny; sygn. akt II C 366/13).

O działalności „sławnej” Iwony K., dopuściła się między innymi złamania praw człowieka i innych p., czytaj:
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-wysyanie.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/04/iwona-k.html

24 czerwca 2016 r. o godz. 9:38 nadane zostało na poczcie (priorytet) pismo do tzw. Sądu Okręgowego w Warszawie. Pismo zawierające liczne wnioski, skargę na przewlekłość, wykazujące bezprawne działania tzw. sądu nie zostało załączone do tzw. postępowania, sygn akt II C 366/13.
Pismo z 24 czerwca 2016 r. załączono do pozwu, sygn. akt XXV C 1006/16, przeciwko tzw. sso Tomaszowi Wojciechowskiemu i zwrócono razem z pozwem powodowi przy piśmie z 9 stycznia 2017 r.. Pismo w nagłówku zawierało zakreśloną kolorem adnotację wielkimi literami: „żądam dostarczenia pisma przed rozprawą, która jest wyznaczona na 27 czerwca 2016 o godz. 13:45”. Pisma nie załączono celowo przed mającym zapaść 27 czerwca 2016 r. tzw. orzeczeniem aby np. oddalić skargę na przewlekłość.

Więcej o „zawieruszeniu się” pisma z 24 czerwca 2016 r. czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2017/01/iwona-k-i-eliza-k-zorganizowana-grupa-p.html

27 czerwca 2016 r. tzw. wyrok w sprawie (I instancja) podpisała dobra z. Iwony K. tzw. ssr del. Eliza K. (czynna wcześniej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli) - naturalnie w interesie Iwony K., oddalając m. in. wszystkie wnioski dowodowe. Więcej czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2016/08/ssr-del-eliza-kurkowska-sad-okregowy-w.html

Po moich monitach i opublikowaniu posta na blogu oraz oczywiście po podpisaniu tzw. wyroku pismo z 24 czerwca 2016 r. nareszcie dołączono do akt.

10 sierpnia 2016 r. złożyłem apelację od tzw. wyroku. Tzw. sad pismem z 23 sierpnia 2016 roku wezwał mnie do uzupełnienia braków formalnych apelacji, tj. złożenia odpisu apelacji, oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia w zakresie żądania zasądzenia zadośćuczynienia, złożenie odpisu pisma stanowiącego odpowiedź i wpłaty 738 złotych. 19 września 2016 r. w zawitym terminie uzupełniłem braki formalne i wpłaciłem żądaną kwotę. Po czym podająca się za tzw. sso przewodniczącą Sylwia Urbańska (czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2016/11/podajaca-sie-za-przewodniczaca-sso.html) podpisała się pod postanowieniem z 28 października 2016 r., w którym stwierdza się jakoby: „opłata nie została uiszczona” i nie zostały usunięte braki formalne. Sylwia Urbańska na tej podstawie odrzuciła prawidłowo wniesioną i opłaconą apelację. Postanowienie z 28 października 2016 r. odebrałem 10 listopada 2016 r.. W terminie 7-dniowym czyli 17 listopada 2016 r. nadałem na poczcie zażalenie na postanowienie argumentując zgodnie z prawdą, iż żądaną kwotę uiściłem i braki formalne usunąłem. Do zażalenia załączyłem potwierdzenie przelewu z 19 września 2016 r. na kwotę 738 złotych ze znanego holenderskiego banku działającego w Polsce. Zgodnie z informacjami od Sylwii Urbańskiej to albo ktoś w banku albo ktoś w sądzie zawłaszczył przelaną kwotę. W zażaleniu wnioskowałem o wyłączenie Sylwii Urbańskiej. Zażalenie dotyczące odrzucenia apelacji do dnia dzisiejszego nie zostało rozpatrzone, natomiast 6 lutego 2017 r. podający się za tzw. sso: Eliza Kurkowska (przewodnicząca;
http://zwokandy.blogspot.com/2017/01/iwona-k-i-eliza-k-zorganizowana-grupa-p.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/11/podajaca-sie-za-tzw-ssr-del-eliza.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/08/ssr-del-eliza-kurkowska-sad-okregowy-w.html),
Małgorzata Mączkowska, Marcin Polakowski oddalili wniosek o wyłączenie Sylwii Urbańskiej. Z tego postanowienia dowiedziałem się O PRAWOMOCNYM ZAKOŃCZENIU SPRAWY NA SKUTEK ODRZUCENIA APELACJI! Na postanowienie z 6 lutego 2017 r. złożyłem zażalenie 17 lutego 2017 r. w biurze podawczym tzw. sądu, do dnia dzisiejszego bez odpowiedzi.

Pod odpowiedzią na skargę na przewlekłość tzw. postępowania (Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I S 60/17) z 28 kwietnia 2017 r. podpisała się Maria Dudziuk, podająca się za wiceprezes tzw. Sądu Okręgowego w Warszawie. Wnosi ona o umorzenie postępowania, względnie o oddalenie skargi. Wyjątki z uzasadnienia odpowiedzi: „UZNAĆ NALEŻY, ŻE CELEM, JAKI PRZYŚWIECA POSTĘPOWANIU ZE SKARGI NIE JEST SAMO STWIERDZENIE PRZEWLEKŁOŚCI I EWENTUALNE ZASĄDZENIE ODPOWIEDNIEJ SUMY PIENIĘŻNEJ”, „WPRAWDZIE SKARGA IRENEUSZA WOJCZUKA ZOSTAŁA WNIESIONA KIEDY POSTĘPOWANIE BYŁO JESZCZE W TOKU, NIEMNIEJ JEDNAK PRZEDMIOTOWA SPRAWA ZOSTAŁA PRAWOMOCNIE ZAKOŃCZONA W DNIU 18 LISTOPADA 2016 R., A TO WOBEC FAKTU WYDANIA W DNIU 27 CZERWCA 2016 R. WYROKU (K. 179), KTÓRY NIE ZOSTAŁ SKUTECZNIE ZASKARŻONY, GDYŻ POSTANOWIENIEM Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2016 R. (K. 204), SĄD ODRZUCIŁ APELACJĘ POWODA, ZAŚ POWÓD NIE ZŁOŻYŁ W PRZEPISANYM TERMINIE ZAŻALENIA NA TO POSTANOWIENIE. POWYŻSZE PROWADZI DO WNIOSKU, ŻE W AKTUALNYM STANIE RZECZY SKARGA JEST BEZPRZEDMIOTOWA, TOTEŻ ZAINICJOWANE NIĄ POSTĘPOWANIE WINNO ZOSTAĆ UMORZONE”!
Tzw. Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny (Marzanna Góral - przewodnicząca, Roman Dziczek – sprawozdawca, Robert Obrębski) postanowienie z 25 maja 2017 r. oddalił skargę. 5 LAT NA ROZPOZNANIE SPRAWY BEZ NIEUZASADNIONEJ ZWŁOKI TO ZA MAŁO ABY UZNAĆ PRZEWLEKŁOŚĆ! Tzw. Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu postanowienia stwierdza nieprawdę jakoby „PRAWOMOCNE ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA W ANALIZOWANEJ SPRAWIE, CO NASTĄPIŁO WOBEC NIEZASKARŻENIA POSTANOWIENIA O ODRZUCENIU APELACJI POWODA OD WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO”!

Art. 11 Ustawy o skardze na przewlekłość z dnia 17-06-2004 brzmi: „sąd wydaje orzeczenie w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty złożenia skargi”. W TYM WYPADKU TRWAŁO TO RÓWNE 11 MIESIĘCY!

NORMĄ W WARSZAWSKICH SĄDACH JEST NIEDOPUSZCZANIE DO II INSTANCJI w postępowaniach przeciwko tzw. sędziom i sekretarz sądowej czynnym wcześniej w tzw. Wydziale X Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, którzy w ramach sądowej zorganizowanej grupy p. w składzie: Iwona K., Magdalena B., Urszula G.-B., Łukasz M., Piotr Stefan E. dopuścili się udziału w mistyfikacji, w wyniku której doszło m. in. do złamania praw człowieka, czytaj:
http://zwokandy.blogspot.com/2016/11/warszawski-sad-w-interesie-pozwanej.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/11/ucieczka-przed-odpowiedzialnoscia.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/02/podajacy-sie-za-tzw-przewodniczacych-i.html
http://zwokandy.blogspot.com/2016/05/podajaca-sie-za-ssr-anna-p-w-obronie.html
KTO STOI ZA TĄ SĄDOWĄ ZORGANIZOWANĄ GRUPĄ P? Kto zapewnia jej bezkarność i kieruje jej działaniami?


Na dowód działania zorganizowanych grup p. w tzw. sądach: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdanski-adwokat-i-sedzia-skazani-n65101.html