piątek, 15 grudnia 2017

Tzw. ppr Małgorzata Skrzypczak Prokurator Rejonowy Warszawa-Wola

Małgorzata Skrzypczak w piśmie z 28 listopada 2017 roku (1 Ds. 292/12/IV, 1 NPS 19.2017) skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie, IX Wydział Karny Odwoławczy (sygn. akt IX S 133/17) wnosi „o pozostawienie skargi bez rozpoznania w zakresie przewlekłości postępowania 1 Ds. 292/12/IV oraz o nieuwzględnienie skargi i oddalenie jej jako niezasadnej w zakresie w jakim dotyczy ona przewlekłości postępowania w przedmiocie nadania biegu zażaleniu na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa 1 Ds. 292/12/IV”.
O skardze czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2017/10/prokuratura-rejonowa-warszawa-wola.html
Małgorzata Skrzypczak twierdzi, iż prokuratura nie otrzymała zażalenia wysłanego listem poleconym w zawitym terminie 23 kwietnia 2012 roku za pośrednictwem operatora Poczta Polska. Dalej dowodzi jakoby postępowanie 1 Ds. 292/12/IV było prawomocnie zakończone a pomimo tego podległy jej tzw. ppr Piotr Mączka kieruje kolejne zarządzenia z 22 marca 2017 roku i 24 listopada 2017 roku. Prokuratura wskazuje na rzekomy brak odręcznego podpisu w zażaleniu na zarządzenie z 22 marca 2017 roku, co jest niezgodne ze stanem faktycznym.
Prokuratura od 7 kwietnia 2017 roku czyli od czasu nadania biegu skardze na przewlekłość nadal przewleka postępowanie kolejnych osiem miesięcy... Dopiero po monitach z Prokuratur: Krajowej, Regionalnej, Okręgowej – Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola odpowiedziała na skargę na przewlekłość.

Z cyklu: PRAWDY I NIESPRAWIEDLIWOŚCI (2)

W tzw. postępowaniu sądowym przeciwko skarbowi państwa albo organom samorządowym skazany jesteś na przegraną:(
Dlaczego? Spytaj tzw. funkcjonariuszy publicznych lub sędziów i ich prezesów:(  

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście żadnego adresu do korespondencji elektronicznej nie udostępnia publicznie

Celem ograniczenia dostępności i transparentności Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście żadnego adresu do korespondencji elektronicznej nie udostępnia publicznie.

czwartek, 14 grudnia 2017

Tzw. ssr Beata Maria Wołosik (lat 46) z Nowodworców (8)

Beata Maria Wołosik jako wiceprezes i przewodnicząca w tzw. postępowaniu (tzw. Sąd Rejonowy w Białymstoku, sygn. akt XV K 1289/16) w tzw. postanowieniu z 17 listopada 2017 roku poucza: „protokół [z rozprawy] może więc zawierać słowa lub zwroty, których przesłuchiwany nie używał”.

wtorek, 12 grudnia 2017

Z.g.p.: Marek M., Jan M., Anna M., Piotr A.

Z.g.p. składająca się z Marka M., podającego się za tzw. rad. praw. Jana M., podającej się za tzw. a. kom. Anny M., podającego się za tzw. kom. Piotra A. w ramach tzw. egzekucji żąda kwot za opłacone wcześniej koszty tzw. procesu; koszty klauzuli, koszty egzekucji, koszty zastępstwa procesowego w tzw. egzekucji, podatek VAT (uchwała SN z 27 lipca 2017 r., sygn. akt III CZP 97/17) i inne wydatki.

O działalności Marka M. i Jana M. przed tzw. wymiarem sprawiedliwości w ww. tzw. procesie; czytaj:
http://zwokandy.blogspot.com/2017/07/kolejna-skarga-do-strasburga-na-tzw-sad.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/03/bezprawne-zadania-funkcjonariusza-marka.html

O działalności Marka M. i Jana M. w tzw. muzeum państwowym, której następstwem był ww. tzw. proces; czytaj:
http://zwokandy.blogspot.com/2017/10/koniec-zgp-podajacej-sie-za-tzw-muzeum.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/10/wystapienie-pokontrolne-do-tzw-muzeum.html

Anna Mizerek, asesor komorniczy w kancelarii komorniczej Piotr Adamczyk, ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa

10 listopada 2017 r. skierowany został wniosek o udzielenie informacji publicznej o Annie Mizerek (asesor komorniczy w kancelarii komorniczej Piotr Adamczyk, ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa) takiej jak wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, kompetencje. Wniosek nie został rozpatrzony – odpowiedzi brak.
Nieudzielanie informacji publicznej stoi w sprzeczności z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega odpowiedzialności karnej.


Czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2016/06/podajacy-sie-za-tzw-komornika-piotr-nie.html

poniedziałek, 11 grudnia 2017

Postanowienie SD 31/17 z 5 lipca 2017 roku Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu

Postanowienie SD 31/17 z 5 lipca 2017 roku Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu w składzie:
przewodniczący: adwokat Piotr Binas,
członkowie: adwokat Marek Buszyński, adwokat Tomasz Matyaszczyk (sprawozdawca),
przy udziale: zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego adwokata Andrzeja Kołaczkiewicza oraz protokolanta adwokat Aldony Zbaraszewskiej
po rozpoznaniu sprawy dyscyplinarnej: adwokat Katarzyny P. wykonującej zawód w Kancelarii Adwokackiej Paweł C., Mariusz M., Katarzyna P. spółka cywilna w Warszawie
w przedmiocie odwołania od postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu z dnia 7 marca 2017 roku,
(czytaj: http://zwokandy.blogspot.com/2017/03/tzw-postanowienie-sygn-akt-rd-og-1016-z.html
http://zwokandy.blogspot.com/2014/05/nieprawdziwe-oskarzenia-o-wysyanie.html
)
postanowił: utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie argumentując „nie występują w naszym systemie prawnym normy, które zabraniałyby adwokatowi występowania w sprawie, gdzie opinię składa biegły z tym adwokatem spokrewniony”. OPINIE BIEGŁEGO BOGDANA P. NADKOMISARZA POLICJI BYŁY W INTERESIE JEGO RODZEŃSTWA STAJĄCEGO PRZED SĄDEM JAKO ADWOKAT. SĄD NIE ZWERYFIKOWAŁ ZEZNAŃ ADWOKAT POD KĄTEM ICH PRAWDZIWOŚCI POMIMO FAKTU IŻ BYŁA MU ZNANA OPINIA LICENCJONOWANEGO DETEKTYWA, IŻ KATARZYNA P. I BOGDAN P. SĄ RODZEŃSTWEM; SĄD NIE SFORMUŁOWAŁ NP. WNIOSKU DO CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH CELEM USTALENIA POKREWIEŃSTWA W BAZIE DANYCH PESEL.
Od postanowienia odwołanie nie przysługuje. Postanowienie zostało wysłane dopiero 14 października 2017 roku.
Czytaj także:
http://zwokandy.blogspot.com/2017/07/sad-dyscyplinarny-izby-adwokackiej-w.html
http://zwokandy.blogspot.com/2017/07/poznanski-prawnik.html
http://zwokandy.blogspot.com/2015/04/korporacja-tzw-adwokatow.html