poniedziałek, 14 września 2015

Zorganizowana grupa p.

Czytaj wcześniej: http://zwokandy.blogspot.com/2015/01/sedzina-wiceprezeska-sedzia-jeden-z_28.html

Zespół Radców Prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie skierował do mnie Wezwanie do zapłaty z 24-03-2014. Odpowiadając na wezwanie w korespondencji elektronicznej wyjaśniłem, iż żądaną kwota wcześniej została uiszczona i na dowód załączyłem bankowe potwierdzenia przelewów. Po czym w stosunku do mnie wszczęto bezzasadnie egzekucję komorniczą (RM Kms 66/14) w wyniku której m.in. byłem zawiadamiany o zajęciach rachunków bankowych i doszło do zajęcia wynagrodzenia za pracę, wierzytelności w urzędzie skarbowym. Od początku kiedy dowiedziałem się o czynnościach Komornika informowałem Komornika i Zespół Radców Prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie o bezzasadności egzekucji, chociażby w korespondencji elektronicznej do wymienionych z 30-04-2014 (załączona m.in. do mojego zażalenia z 11-11-2014).
02-05-2014 złożyłem skargę na czynności Komornika. Komornik nadal nękał mnie, pracodawcę, banki, urząd skarbowy kolejnymi żądaniami zajęć. Komornik (RM Kms 66/14) postanowieniem z 03-06-2014 ustalił koszty niecelowego wszczęcia egzekucji od Skarbu Państwa Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie w kwocie 207,51zł..
Sąd nie rozpatruje skargi, za to stwierdza nieprawdę w postanowieniu sygn. akt VI Co 999/14 z 17-06-2014 (ssr Iwona Lizakowska-Bytof) jakoby nie uiszczona została opłata od skargi na czynności Komornika w kwocie 100 zł.. Celem wydania postanowienia z 17-06-2014 jest oddalenie postępowania skargowego sygn. akt VI Co 999/14 w interesie przełożonego Sądu Okręgowego w Warszawie (II instancja), dalsze przewlekanie, przejęcie 100 zł. opłaty za skargę. Opłatę uiściłem przelewem 29-05-2014 na wezwanie Sądu z 16-05-2014. Ten sam Sąd po moich monitach postanowieniem sygn. akt VI Co 999/14 z 04-08-2014
(ssr Iwona Lizakowska-Bytof) uchyla postanowienie z 17-06-2014.
Dopiero 17-10-2014 Sąd postanowił oddalić skargę (ssr Monika Starosta-Stan). Zażalenie na postanowienie z 17-10-2014 składam w Sądzie 14-11-2014. Zażalenie opłacone w kwocie 30,00 zł. dnia 21-01-2015. Wraz z zażaleniem wnoszę skargę na przewlekłość postępowania, którego nie rozpatrzono.
Celem zakończenia postępowania w interesie Sądu Okręgowego w Warszawie a na moją szkodę Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wydaje Postanowienie sygn. akt VI Co 999/14 z 20-11-2014 (ssr Monika Kubiak) odrzucając moje zażalenie złożone 14-11-2014 w sposób niezrozumiały je uzasadniając i Postanowienie pod sygn. akt VI C 1302/12 (!) z 05-12-2014
(ssr Monika Kubiak) ponownie odrzucając moje zażalenie. W uzasadnieniu ostatniego Postanowienia wbrew prawdzie i stanowi faktycznemu stwierdza się: „w niniejszej sprawie, zażalenie powoda należało uznać za niedopuszczalne, gdyż zostało złożone na nieistniejące postanowienie. Sąd bowiem nie wydał żadnego orzeczenia w dniu 17 października 2014 r., a tak określone postanowienie, było podstawą zażalenia powoda z dnia 14 listopada 2014 r.”.
Następnie Postanowieniem sygn. akt VI Co 999/14 z 31-12-2014 Sąd
(ssr Monika Kubiak) uchyla własne postanowienie z 20-11-2014.
Sąd Okręgowy w Warszawie, rzekomy wierzyciel i wnioskodawca egzekucji komorniczej, we własnym interesie a na moją niekorzyść Postanowieniem sygn. akt V Cz 1918/15 z 21-05-2015 (sso Ada Sędrowska, sso Anna Strączyńska, ssr Iwona Lizakowska-Bytof) nie rozpatruje istoty skargi na czynność Komornika a jedynie jedynie odrzuca „zażalenie co do oddalenia skargi na zajęcie wierzytelności i rachunku bankowego oraz oddalić zażalenie w kwestii umorzenia i zawieszenia postępowania”. W składzie Sądu orzekającego II instancji znalazła się Ssr Iwona Lizakowska-Bytof , która w I instancji podpisała sprzeczne ze sobą postanowienia z 17-06-2014 i 04-08-2014, w pierwszym z nich stwierdzając nieprawdę na moją szkodę. Doręczenie sygn. akt V Cz 1918/15 z 22-05-2015 poucza, że od orzeczenia z 21-05-2015 „nie przysługuje środek zaskarżenia”.
23-12-2014 ponowiłem Skargę na przewlekłość postępowania sygn. akt VI Co 999/14, która oczywiście wbrew faktom została oddalona Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt V S 3/15 z 26-02-2015
(sso Ada Sędrowska, sso Bogusława Jarmołowicz-Łochańska, ssr Dorota Walczyk).

Moja skarga na czynności Komornika była uzasadniona i odniosła skutek – Komornik wycofał się z czynności. Natomiast Sąd we własnym interesie a na moją niekorzyść oddalił skargę, przewlekał postępowanie, przejął opłaty przeze mnie uiszczone w kwotach 100 zł. i 30 zł., mataczył, wydał sprzeczne ze sobą postanowienia, uchylał własne postanowienia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz