niedziela, 27 kwietnia 2014

OPINIA CZĘŚCIOWA z 24-11-2008 r. dla sądu ok. w L. w sprawie I C 757/05 (fragment 1)

Opinia wydana w związku z postanowieniem, w sprawie z powództwa Andrzeja Z. i innych przeciwko Muzeum w K. o wydanie, z dnia 5 września 2007 r. (akta sprawy: t. VII, s. 1339 v. – dalej cytat z postanowienia) „w oparciu o dowody zawarte w aktach sprawy, jak również oględziny zbiorów muzealnych Muzeum w K., elektroniczną bazę inwentarzową MON. prowadzoną przez Muzeum i księgi inwentarzowe, wypowie się na okoliczność, czy ruchomości wymienione w pkt I pozwu w pozycji od 1 do 492 stanowiły własność Aleksandra Z., czy ruchomości te znajdują się aktualnie w Muzeum w K., a jeśli nie to gdzie się znajdują, w jaki sposób ruchomości te znalazły się w posiadaniu Muzeum w K., tj. które z tych ruchomości znajdowały się w majątku Z. w K., a które zostały nabyte przez Muzeum po roku 1946, a nadto wypowie się na okoliczność w oparciu o jakie dane prowadzona jest elektroniczna baza inwentarzowa MON., jakie zawiera informacje i czy dane zawarte w tej bazie odzwierciedlają rzeczywisty stan posiadania muzealiów przez Muzeum.”.


W oparciu o dowody zawarte w aktach sprawy, jak również oględziny zbiorów muzealnych Muzeum w K., elektroniczną bazę inwentarzową MON. prowadzoną przez Muzeum i ks. in. stwierdzam że:


Poz. 1 (nr pozycji pozwu), obraz Józefa Oleszkiewicza „Pożegnanie hetmana Jana Karola Chodkiewicza z żoną", olej, płótno, MPK/MR/57 (nr in. Muzeum w K.), (CSM 441 – nr in. Centralnej Składnicy Muzealnej w K.), rama MPK/R/529 (nr in. Muzeum w K).
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Z.; przyjęto pr. z dnia 28 I 1955”.
Cytat z k. ew. „pochodzi ze zbiorów Aleksandra Chodkiewicza z Młynowa. Sprzedany na aukcji w Warszawie znalazł się w rękach Z. i ulokowany został w K.. Przejęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w 1944 r., 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną”
Widoczny na fotografii MPK/F/1874 salon czerwony pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/529 do obrazu MPK/MR/57 (Pożegnanie hetmana J. K. Chodkiewicza z żoną Anną przed wyruszeniem pod Chocim).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K.”.
Według ks. in. i k. ew. wytwórnia E. A. Zaleskiego.
Widoczna na fotografii MPK/F/1874 salon czerwony pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 2, obraz „Śmierć hetmana Jana Karola Chodkiewicza”, olej, płótno, MPK/MR/58 (CSM 428), rama MPK/R/530.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Z.; przyjęto pr. z dnia 28 I 1955”.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/530 do obrazu MPK/MR/58 (Śmierć hetmana J. K. Chodkiewicza pod Chocimiem).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K.”.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 3, Wincenty Śledziński, kopia obrazu „Portret Henryka Lubomirskiego jako Geniusza Sławy”, olej, płótno, MPK/MR/48 (CSM 395), rama MPK/R/434.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Z.; przyjęto pr. z dnia 28 I 1955”.
Na odwrociu obrazu napis (po francusku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i będący jego dalszym ciągiem: „peint par Madame Lebrun” oraz napis: „156 K[...] XXII” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/434 do obrazu MPK/MR/48 (Portret Henryka Lubomirskiego jako geniusza sławy).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże”.
Na odwrociu papierowa nalepka firmowa z nadrukiem: „Fabryka i Skład robót pozłotniczych oraz rzeźbiarskich A. Krywulta w Krakowie róg Rynku i ul. Szewskiej N.24.”.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 4, kopia obrazu „Portret Henryka Lubomirskiego jako Kupidyna”, olej, płótno, MPK/MR/104 (CSM 376), rama MPK/R/523.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Z.; przyjęto pr. z dnia 28 I 1955”.
Na odwrociu obrazu napis (po francusku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i będący jego dalszym ciągiem napis wymieniający pierwowzór malarski i data „1877” oraz napis: „79 K[...] X” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/523 do MPK/MR/104 (Portret Henryka Lubomirskiego jako kupidyna).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K.”.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 5, obraz Wilhelma Kotarbińskiego „Scena antyczna z dwiema kobietami (Wieńczenie poety)", olej, płótno, MPK/MR/188 (CSM 192), rama MPK/R/401.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Konstantego Z. w K.; przyjęto pr. z dnia 28 I 1955”.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/401 do obrazu MPK/MR/188 (Scena antyczna z dwiema kobietami).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże, wpisana do ks. wp. 30.12.1985 roku”.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 6, kopia obrazu „Wnętrze Sali della Iliada w pałacu Pittich we Florencji", olej, płótno, MPK/MR/217 (CSM 150), rama MPK/R/18.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Konstantego Z. w K.; przyjęty pr. z dnia 28.01.1955 r.”.
Cytaty z k. ew.: „Wypożyczony Zarządowi Muzeów i Ochrony Zabytków 2.11.1955 r., zwrócony 28.04.1977 r.”.
Na odwrociu m.in. napisy: „12 settembre 1911” i „53 (59?) K[...] X” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/18 do obrazu MPK/MR/217 (Wnętrze sali della Iliada w Pałacu Pittich we Florencji).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Na ramie nalepka firmowa z napisem: “Fabryka Ram Złoconych, Rzeźbionych, MEBLI STYLOWYCH I LUSTER E. A. ZALESKIEGO dawniej DRUCHLIŃSKIEGO w Warszawie Krak. Przedm. N.2 obok Kopernika” i dodatkowo na nalepce reprodukcje dwóch medali.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 7, kopia obrazu "Portret Henryka Bruhla”, olej, płótno, MPK/MR/3 (CSM 257), rama MPK/R/183.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Z., przyjęto pr. zdawczo-odbiorczym dn. 28 I 1955.”. W ks. in. figuruje jako „Portet Stanisława Bielińskiego”
Cytaty z k. ew.: „Do 1944 r. własność rodziny Z. k[...]wieckich. Przejęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K. w 1955 r. przez C.S.M.”.
Na odwrociu obrazu napis (po polsku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) oraz napis: „317 K[...] XXXII” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/183 do obrazu MPK/MR/3 (Portret Stanisława Bielińskiego).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
W typie ram: MPK/R/112 - MPK/R/115, MPK/R/184 - MPK/R/185, MPK/R/191 - MPK/R/193, MPK/R/197 i MPK/R/261, MPK/R/262, MPK/R/264, MPK/R/265, MPK/R/266, MPK/R/267, MPK/R/423.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 8, Sebastian Norblin, kopia obrazu „Portret zbiorowy Stanisława i Zofii Zamoyskich z 6-orgiem dzieci”, przed 1884, olej, płótno, MPK/MR/108 (CSM 378), rama MPK/R/173.
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; przekazany pr. z 28.I.1955 Centralnej Składnicy Muzealnej w K., poprzednio przyjęty w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.”.
W lewym, dolnym narożniku obrazu napis: „Grassi Puławy 1809” - autor (?) pierwowzoru obrazu.
Na odwrociu obrazu napis (po polsku) identyfikujący przedstawione na obrazie postacie (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i będący jego dalszym ciągiem napis: „[…] w czasie pobytu w Puławach w roku 1809-tym. Malował Norblin”
Widoczny na fotografii MPK/F/1872 tzw. sypialni Hrabiny pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/173 do obrazu MPK/MR/108 (Portret zbiorowy Stanisława i Zofii Zamoyskich z dziećmi).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
W zwieńczeniu dwa herby, po lewej – Pogoń, Czartoryskich, po prawej – Jelita, Zamoyskich.
Widoczna na fotografii MPK/F/1872 tzw. sypialni Hrabiny pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 9, kopia obrazu „Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej”, olej, płótno, MPK/MR/30 (CSM 223), rama MPK/R/515.
Cytat z ks. in.: „przyjęto pr. z dnia 28 I 1955 r. ze zbiorów Z.”.
Widoczny na fotografii MPK/F/1877 dawnej sypialni Konstantego Z. pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/515 do MPK/MR/30 (Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej na tle świątyni Sybilli w Puławach).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K.”.
W zwieńczeniu dwa herby: Jelita – po lewej i Pogoń – po prawej; z klejnotami.
Widoczna na fotografii MPK/F/1877 dawnej sypialni Konstantego Z. pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 10, kopia obrazu „Portret konny Augusta II Mocnego króla Polski”, olej, płótno, MPK/MR/139 (CSM 284), rama MPK/R/61.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Z., przyjęto pr. z dn. 28 I 1955 r.”.
Cytaty z k. ew.: „zamówiony przez Konstantego Z. w Dreźnie”.
Widoczny na fotografii MPK/F/1879 klatki schodowej pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/61 do obrazu MPK/MR/139 (Portret Augusta II Mocnego).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Na ramie nalepka firmowa z napisem w języku rosyjskim i polskim: “Fabryka Ram Złoconych E. A. ZALESKIEGO dawniej S. DRUCHLIŃSKIEGO w Warszawie ulica Krakowskie Przedmieście № 4 róg Oboźnej. Posiada wielką ilość gotowych ram do portretów, obrazów olejnych, sztychów i fotografii wykonanych podług najnowszych modeli paryzkich”, „z lewej strony nalepki odbity awers i rewers medalu srebrnego”.
Analogiczna do ramy MPK/R/233.
Widoczna na fotografii MPK/F/1879 klatki schodowej pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 11, kopia obrazu „Portret konny Augusta III króla Polski”, olej, płótno, MPK/MR/17 (CSM 317), rama MPK/R/233.
Cytat z ks. in.: „pochodzi ze zbiorów Z. i przyjęty pr. zdawczo-odbiorczym z dnia 28 I 1955 r.”.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/233 do obrazu MPK/MR/17 (Portret konny Augusta III).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Na ramie nalepka firmowa z napisem: “ FABRYKA RAM ZŁOCONYCH A. E. ZALESKIEGO dawniej J. DRUCHLIŃSKIEGO w Warszawie róg ulic: Krakowskiego Przedmieścia Nr 4 i Oboźnej, wprost Kopernika”.
Cytat z k. ew.: „identyczna, jak MPK/R/61”. W typie ramy MPK/R/276.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 12, obraz Hipolita Lipińskiego „Handel starzyzną”, olej, płótno, MPK/MR/1365 [błędny numer in. w pozwie].
Cytat z ks. in.: „z dawnych zbiorów Z. w K.; przyjęty pr. z 28 I 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną; przekazany Muzeum Śląskiemu we Wrocławiu pr. z 12. X. 1956, zwrócony pismem z 21. XI. 1991 (poprzednio w depozyt); por. protokół przekazania MN-DI-6502-4/92 z 12.03.1992”.
Na odwrociu obrazu napis „137A K[...]” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 13, Leopold Dumini, kopia obrazu „Polowania na dzika" olej, płótno, MPK/MR/40 [błędny numer in. w pozwie] (CSM 223), rama MPK/R/231.
Cytat z ks. in.: „pochodzi ze zbiorów Z.; przyjęto pr. z dnia 28 I 1955 r.”.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/231 do obrazu MPK/MR/40 (Polowanie na dzika).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 14, S. Urbański, kopia obrazu „Zwiastowanie", olej, płótno, MPK/MR/54 (CSM 272), rama MPK/R/45.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Z.; przyjęto pr. z dnia 28 I 1955 r.”.
Widoczny na fotografii MPK/F/1879 klatki schodowej pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/45 do obrazu MPK/MR/54 (Zwiastowanie).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
W zwieńczeniu kartusz z herbem (z klejnotem) Zamoyskich – Jelita.
Widoczna na fotografii MPK/F/1879 klatki schodowej pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 15, E. de Ganzabuer, kopia obrazu „Henryk III Walezy nadaje Order Św. Ducha”, olej, płótno, MPK/MR/144 (CSM 278), rama MPK/R/53.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Z.; przyjęto pr. z dnia 28 I 1955 r.”.
Widoczny na fotografii MPK/F/1880 klatki schodowej pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/53 do obrazu MPK/MR/144 (Henryk Walezy nadaje order Świętego Ducha).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Widoczna na fotografii MPK/F/1880 klatki schodowej pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 16, kopia obrazu „Portret Marcina Zamoyskiego – IV ordynata", olej, płótno, MPK/MR/60 (CSM 450), rama MPK/R/532.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Z.; przyjęto pr. z dnia 28 I 1955 r.”.
Na obrazie, na tle narzuty przykrywającej stół napis (po polsku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/532 do obrazu MPK/MR/60 (Portret Marcina Zamoyskiego).
Cytat z k. ew.: „z dawnych zbiorów Z. w K.”.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 17, obraz „Portret Marcina Zamoyskiego – IV ordynata (w pozycji siedzącej), olej, płótno, MPK/MR/66 (CSM 451), rama MPK/R/466.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Z.; przyjęto pr. z dnia 28 I 1955 r.”.
Na odwrociu obrazu napis (po polsku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) wraz z krótkim wywodem genealogicznym dotyczącym tej postaci.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/466 do obrazu MPK/MR/66 (Portret Marcina Zamoyskiego).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęto przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże”.
Według ks. in. i k. ew. wytwórnia Zaleskiego.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 18, kopia obrazu „Portret Anny z Gnińskich Zamoyskiej”, olej, płótno, MPK/MR/68 (CSM 453), rama MPK/R/467.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Z.; przyjęto pr. z dnia 28 I 1955 r.”.
Na odwrociu obrazu napis (po polsku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) wraz z krótkim wywodem genealogicznym dotyczącym tej postaci.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/467 do obrazu MPK/MR/68 (Portret Anny z Gnińskich Zamoyskiej).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęto przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże”.
Na ramie nalepka firmowa z napisem: “Fabryka Ram Złoconych, Rzeźbionych, MEBLI STYLOWYCH I LUSTER E. A. ZALESKIEGO dawniej DRUCHLIŃSKIEGO w Warszawie Krak. Przedm. N.2 obok Kopernika” i dodatkowo na nalepce reprodukcje dwóch medali.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 19, kopii obrazu, „Portret Alojzego Fryderyka Bruhla”, olej, płótno, MPK/MR/67 (CSM 452), rama MPK/R/468.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Z.; przyjęto pr. z dnia 28 I 1955 r.”.
Na odwrociu obrazu napis: „Frydryh Aloissy Graf Bryhl Generał Artyleryi Koronny”
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/468 do obrazu MPK/MR/67 (Portret Fryderyka Alojzego Bruhla).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęto przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże”.
Według ks. in. i k. ew. wytwórnia Zaleskiego.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 20, kopia obrazu „Portret Ludwika Wielkiego Delfina, s. Ludwika XIV”, olej, płótno, MPK/MR/79 (CSM 460), rama MPK/R/449.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Z.; przyjęto pr. z dnia 28 I 1955 r.”.
Cytat z k. ew.: „pochodzi ze zbiorów Z. w K.. Przejęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K. w 1944 r. W 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną”.
Na odwrociu obrazu napis (po francusku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/449 do obrazu MPK/MR/79 (Portret Ludwika, Wielkiego Delfina, syna Ludwika XIV).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K.”.
Analogiczna do ram: MPK/R/445 - MPK/R/448, MPK/R/450 - MPK/R/456, MPK/R/500 (ramy MPK/R/446, MPK/R/448, MPK/R/452, MPK/R/453 z nalepkami firmowymi Zaleskiego).
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 21, kopia obrazu „Portret Marii Leszczyńskiej królowej Francji”, olej, płótno, MPK/MR/42 (CSM 283), rama MPK/R/59.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Z.; przyjęto pr. z dnia 28 I 1955 r.”.
Na odwrociu obrazu napis (po francusku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie).
Widoczny na fotografii MPK/F/I/57/57 klatki schodowej pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/59 do obrazu MPK/MR/42 (Portret Marii Leszczyńskiej).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Na ramie nalepka firmowa z napisem: “Fabryka Ram Złoconych, Rzeźbionych, MEBLI STYLOWYCH I LUSTER E. A. ZALESKIEGO dawniej DRUCHLIŃSKIEGO w Warszawie Krak. Przedm. N.2 obok Kopernika” i dodatkowo na nalepce reprodukcje dwóch medali.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 22, kopia obrazu „Portret królowej Marii Leszczyńskiej”, olej, płótno, MPK/MR/1354.
Cytat z ks. in.: „z dawnych zbiorów Z. w K.; przyjęto pr. z 28 I 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną”.
Na odwrociu obrazu napis (po francusku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i będący jego dalszym ciągiem napis z nazwiskiem malarza oraz napis: „235 K[...] XXXIII” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 23, kopia obrazu „Portret Ludwika XV króla Francji”, olej, płótno, MPK/MR/41, rama MPK/R/16.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Z.; przyjęto pr. z dnia 28 I 1955 r.”.
Cytat z k. ew.: „Pochodzi ze zbiorów Z. w K.. Przejęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K. w 1944 r. a w 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną”.
Na odwrociu obrazu napis (po francusku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i będący jego dalszym ciągiem napis z nazwiskiem malarza.
Widoczny na fotografii MPK/F/1879 klatki schodowej pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/16 do obrazu MPK/MR/41 (Portret Ludwika XV).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Rama oznaczona przez wytwórnię Zaleskiego.
Widoczna na fotografii MPK/F/1879 klatki schodowej pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 24, Georges Jouve, kopia obrazu „Portret Marii Adelajdy francuskiej jako Diany”, olej, płótno, MPK/MR/180, rama MPK/R/87.
Cytat z ks. in.: „pochodzi ze zbiorów Konstantego Z. w K.; przyjęto pr. z dnia 28 I 1955 r.”.
Cytat z k. ew.: „Pochodzi ze zbiorów Z. w K.. Przejęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K. w 1944 r. a w 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną”
Na odwrociu obrazu napis: „232 K[...] XXXII” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/87 do obrazu MPK/MR/180 (Portret Marii Adelajdy jako Diany).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Rama oznaczona pieczątką firmową i papierową nalepką firmową wytwórni Charpentiera.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 25, Georges Jouve, kopia obrazu „Portret Marii Henrietty jako Flory, olej, płótno, MPK/MR/212, rama MPK/R/88.
Cytat z ks. in.: „pochodzi ze zbiorów Konstantego Z. w K.; przyjęto pr. z dnia 28 I 1955 r.”.
Cytat z k. ew.: „Pochodzi ze zbiorów Z. w K.. Przejęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K. w 1944 r. a w 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną”
Na odwrociu obrazu napis: „233 K[...] XXXIII” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/88 do obrazu MPK/MR/212 (Portret Henrietty jako Flory).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Rama oznaczona pieczątką firmową wytwórni Charpentiera.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 26, kopia obrazu „Portret Marii Leszczyńskiej królowej Francji”, olej, płótno, MPK/MR/204, rama MPK/R/402.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Konstantego Z. w K., przyjęty pr. z dnia 28.01.1955 r.”.
Cytat z k. ew.: „Pochodzi ze zbiorów Z. w K.. Przejęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K. w 1944 r. a w 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną”
Widoczna na fotografii MPK/F/1900 salon biały pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/402 do obrazu MPK/MR/204 (Portret Marii Leszczyńskiej).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże”.
W zwieńczeniu dwa herby; z lewej Lilie Burbonów, po prawej Orzeł w Koronie i Pogoń - herb dwupolowy Rzeczpospolitej.
Widoczna na fotografii MPK/F/1900 salon biały pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 27, kopia obrazu „Portret królowej Marii Leszczyńskiej”, olej, płótno, MPK/MR/829 (CSM 161).
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Z. z K.”.
Cytat z k. ew.: „Pochodzi ze zbiorów Konstantego Z.”. Obraz wymieniony (k. ew.) w: „korespondencja Konstantego Z. 1871-1915, k. 70, 73, 74v. listy Georgesa Jouve,; z: 2 IV, 6 V i 7 VIII 1913, sygn. 12, Archiwum Muzeum Pałac w K.”. Na odwrociu obrazu napis: „53 K[...] X” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., aktualnie wypożyczony do In. Up., Naw. i Gl. w P.. „pr. zd.-od. nr DS-901/58/06 z 26-05 2006 roku, strona zdająca: Muzeum w K., strona odbierająca: In. Up., Naw. i Gl. w P., cel wydania: (Wnętrza reprezentacyjne pałacu C. w P.) […] 5. [lp. w protokole] MPK/MR/829 Georges Jouve, Portret Marii Leszczyńskiej, królowej Francji, kopia wg portretu Alexandre de Belle st., Francja 1913 r., płótno, olej, wym. 182 cm x 144 cm”.

Rama MPK/R/243 pierwotnie do obrazu MPK/MR/829 (Portret kobiety z dzieckiem [numer 53 według in. Jerzego Wolffa z 1945 roku], najprawdopodobniej portret Marii Leszczyńskiej).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Rama oznaczona papierową nalepką firmową wytwórni Charpentiera.
W zwieńczeniu ramy dwa herby; Lilie (Burbonów) – po lewej oraz Orzeł w Koronie i Pogoń – po prawej; pod zamkniętą koroną z zaćwiczonym krzyżem.
Na licu ramy papierowa nalepka z numerem: „53” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 28, kopia obrazu „Portret Marii Leszczyńskiej królowej Francji”, olej, płótno, MPK/MR/224, rama MPK/R/167.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Konstantego Z. w K., przyjęty pr. z dnia 28.01.1955 r.”.
Cytat z k. ew.: „Pochodzi ze zbiorów Z. w K.. Przejęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K. w 1944 r. a w 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną”. Obraz wymieniony (k. ew.) w: „listy Georgesa Jouve w Korespondencja Konstantego Z. z: 17 i 28 VIII 1913, sygn. 12, Archiwum Muzeum Pałac w K., k. 74v, k.76v.”.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/167 do obrazu MPK/MR/224 (Portret Marii Leszczyńskiej).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
W zwieńczeniu na kartuszu dwa herby (kurtuazja heraldyczna), z lewej Lilie Burbonów, po prawej Orzeł w Koronie i Pogoń - herb Rzeczpospolitej; u góry zamknięta korona z krzyżem.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 29, kopia obrazu „Portret królowej Marii Leszczyńskiej”, olej, płótno, MPK/MR/1207, rama MPK/R/561.
Cytat z ks. in.: „z dawnych zbiorów Z. w K.; przyjęty przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu pr. z 11 X 1956, skąd przekazany do Muzeum w Pszczynie, tamże wpisany do in., zwrócony w formie depozytu pr. z 29 IX 1988, następnie na własność pismem MKiS z 3 II 1989”.
Na odwrociu obrazu napis: „34 K[...] X” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/561 do obrazu MPK/MR/1207 (Portret Marii Leszczyńskiej).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K.; przejęty przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu prot. z dn. 11.X.1956 r., skąd przekazany do Muzeum w Pszczynie, tamże wpisany do in.; zwrócony w formie depozytu prot. zd.-od. z dn. 29.IX.1988 r., przejęto na własność na podstawie pisma MKiS z 3.II.1989 r.”.
Według ks. in. i k. ew. wytwórnia Charpentiera.
W zwieńczeniu dwa herby (kurtuazja heraldyczna), z lewej Lilie Burbonów, po prawej Orzeł w Koronie i Pogoń - herb Rzeczpospolitej. Na dolnej listwie na kaboszonie napis: „Marie Leszczyńska Reine de France”.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 30, kopia obrazu „Portret królowej Marii Leszczyńskiej”, olej, płótno, MPK/MR/1208. Cytat z ks. in.: „z dawnych zbiorów Z. w K.; przyjęty przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu pr. z 11 X 1956, skąd przekazany do Muzeum w Pszczynie, tamże wpisany do in., zwrócony w formie depozytu pr. z 29 IX 1988, następnie na własność pismem MKiS z 3 II 1989”.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 31, kopia obrazu „Portret Marii Leszczyńskiej”, olej, płótno, MPK/MR/162 (CSM 140), rama MPK/R/372.
Cytat z ks. in.: „pochodzi ze zbiorów Z. w K.; przyjęto pr. z dnia 28 stycznia 1955 r.”.
Cytat z k. ew.: „Pochodzi ze zbiorów Z. w K.. Przejęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K. w 1944 r. a w 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną”
Na odwrociu obrazu napis (po francusku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i napis: „10 K[...] II” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/372 do obrazu MPK/MR/162 (Portret Marii Leszczyńskiej).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże”.
W zwieńczeniu dwa herby (kurtuazja heraldyczna), z lewej Lilie Burbonów, po prawej Orzeł w Koronie i Pogoń - herb Rzeczpospolitej.
Rama oznaczona papierową nalepką firmową wytwórni Charpentiera i papierową nalepką własnościową z numerem: „140” - Centralnej Składnicy Muzealnej.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 32, kopia obrazu „Portret Marii Leszczyńskiej”, olej, płótno, MPK/MR/301.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Konstantego Z. w K.; przekazany do Muzeum w Łańcucie w 1951 r., zwrócony dnia 6.11.1973 r.”.
Cytat z k. ew.: „Pochodzi z K., przekazany do Łańcuta przed utworzeniem CSM, zwrócony 6 XI 1973 r.”.
Na odwrociu napis świadczący o kopiowaniu w Galerii Drezdeńskiej w 1910 r.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 33, kopia obrazu „Portret Ludwika XV jako Delfina”, olej, płótno, MPK/MR/438 (CSM 443), rama MPK/R/126.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Z. w K.; przyjęty pr. z dn. 28.1.1955 r.”
Cytat z k. ew.: „Pochodzi ze zbiorów Z. w K.. Przejęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K. w 1944 r. a w 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną; przekazano w depozyt MKiS ZMiOZ w Warszawie dn. 10.10.56 r.”
Widoczna na fotografii MPK/F/1851 salon czerwony pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/126 do obrazu MPK/MR/438 (Portret nieznanego mężczyzny).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Widoczna na fotografii MPK/F/1851 salon czerwony pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 34, Brockmann, heliograwiura „Portret Marii Leszczyńskiej”, MPK/MR/1119 (CSM 1499). Cytat z ks. in.: „z dawnych zbiorów Z. w K.; przyjęto pr. z 28.I.1955 przez Centralną Składnicę Muzealną”
Cytat z k. ew.: „Pochodzi ze zbiorów Z. w K.. Przejęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K. w 1944 r. a w 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną”
Heliograwiura stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 35, heliograwiura „Portret Marii Leszczyńskiej”, MPK/MR/1118 (CSM 1498).
Cytat z ks. in.: „z dawnych zbiorów Z. w K.; przyjęto pr. z 28.I.1955 przez Centralną Składnicę Muzealną”
Cytat z k. ew.: „z dawnych zbiorów Z. w K.; przejęty w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny tamże, następnie w r. 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną”
Heliograwiura stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 36, kopia obrazu „Portret Zofii Czartoryskiej”, olej, płótno, MPK/MR/107, rama MPK/R/6.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Z.; przyjęto pr. z dn. 28 I 1955 r.”.
Na odwrociu obrazu napisy: „Zofia Księżniczka Czartoryska późniejsza Ordynatowa Zamoyska w piętnastu latach wieku. Puławy 1796” i „82 A” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/6 (oryginalna wg k. ew.) do obrazu MPK/MR/107 (Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”
Na ramie nalepka firmowa z napisem: “Fabryka Ram Złoconych, Rzeźbionych, MEBLI STYLOWYCH I LUSTER E. A. ZALESKIEGO dawniej DRUCHLIŃSKIEGO w Warszawie Krak. Przedm. N.2 obok Kopernika” i dodatkowo na nalepce reprodukcje dwóch medali.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 37, kopia obrazu „Portret Zofii Czartoryskiej”, olej, płótno, MPK/MR/242 (CSM 1499).
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Konstantego Z. w K.; przyjęty pr. z dnia 28.01.1955 r.”.
Cytat z k. ew. tzw. st. k.: „Pochodzi ze zbiorów Z. w K.. Przejęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K. w 1944 r. a w 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną”.
Cytat z k. ew. tzw. n. k.: „Obraz znajdował się w zbiorach pałacu k[...]wieckiego. W 1949 r. został przejęty przez Państwowe Muzeum Narodowe, a następnie przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.. W 1951 r. przejęty przez Muzeum Państwowe w K., a w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną w K.”.
Na odwrociu obrazu napis: „Zofia z Czartoryskich Ordynatowa Zamoyska Paryż r. 1803”. Wpisany do in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r., pod numerem 82.
Widoczny na fotografii MPK/F/1873 tzw. sypialni Hrabiny pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 38, kopia obrazu „Portret Zofii z Czartoryskich Stanisławowej Zamoyskiej jako Psyche”, olej, płótno, MPK/MR/1722.
Cytat z k. ew.: „Z dawnego wyposażenia pałacu Z. z K.. W marcu 1944 roku wywieziony staraniem Jadwigi Z., ostatniej właścicielki majątku, wraz z rzeczami Tarnowskich z Suchej k/Krakowa (skrzynia z napisem «J.T. Sucha 26») do Warszawy i umieszczony jako depozyt w Muzeum Miejskim (obecnie Muzeum Narodowe w Warszawie). W 1944 roku wywieziony przez Niemców do Salzburga (zamek Fischhorn), skąd rewindykowany 24 kwietnia 1946 roku. Wpisany do in. MNW. Przekaz z 16.03.2004, 3855 (ks. wp.)”
Na odwrociu obrazu napis „Zofia z Czartoryskich Zamoyska. Malował Isabey.-”.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/237 do obrazu MPK/MR/1722 (Portret Zofii z Czartoryskich Stanisławowej Zamoyskiej jako Psyche).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Rama oznaczona odciskami pieczęci firmowej wytwórni Charpentiera.
Na odwrociu napisy ołówkiem: „Z. Czartoryska Isabey”, „220”, „45K”.
W zwieńczeniu dwa herby; Jelita – po lewej i Pogoń – po prawej, nad nimi, u góry, mitra książęca z zaćwiczonym krzyżem.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 39, Powtarza się. Wymieniony w poz. 9.

Poz. 40, kopia obrazu „Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej”, olej, płótno, MPK/MR/1138 (CSM 151), rama MPK/R/143.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Z. w K.; przyjęto pr. z 28 I 1955”.
Cytat z k. ew.: „Pochodzi ze zbiorów Z. w K.. Przejęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K. w 1944 r. a w 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną; 5.VIII.1960 przekazany w depozyt Muzeum Regionalnemu PTTK w Puławach, skąd zwrócono 17.V.1984”
Na odwrociu obrazu napis „Zofia z Czartoryskich Ordynatowa Zamoyska r. 1799”.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., aktualnie wypożyczony do In. Up., Naw. i Gl. w P.. „Pr. zd.-od. nr DS-901/58/06 z 26-05 2006 roku, strona zdająca: Muzeum w K., strona odbierająca: In. Up., Naw. i Gl. w P., cel wydania: (Wnętrza reprezentacyjne pałacu C. w P.) […] 6. [lp. w pr.] MPK/MR/1138 Autor nieokreślony, Portret Zofii z Czartoryskich Stanisławowej Zamoyskiej, kopia wg Józefa Grassiego z r. 1799, Warszawa, w. XIX/XX, płótno, olej, wym. 228 cm x 159 cm”.

Rama MPK/R/143 do obrazu MPK/MR/1138 (Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., aktualnie wypożyczony do In. Up., Naw. i Gl. w P.. „Pr. zd.-od. nr DS-901/58/06 z 26-05 2006 roku, strona zdająca: Muzeum w K., strona odbierająca: In. Up., Naw. i Gl. w P., cel wydania: (Wnętrza reprezentacyjne pałacu C. w P.) […] 7. [lp. w pr.] MPK/R/143 Rama do portretu Zofii z Czartoryskich Stanisławowej Zamoyskiej o numerze inw. MPK/MR/1138, w. XIX/XX, drewno, zaprawa klejowo-kredowa, złocenia, wym. 268,5 cm x 197,5 cm x 15 cm”.

Poz. 41, kopia obrazu „Portret Michała Zdzisława Zamoyskiego., VI ordynata Zamoyskiego”, olej, płótno, MPK/MR/82 (CSM 468), rama MPK/R/469.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Z.; przyjęto pr. z dnia 28 I 1955 r.”.
Cytat z k. ew.: „Pochodzi ze zbiorów Z. w K.. Przejęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K. w 1944 r. a w 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną”
Na odwrociu obrazu napis (po polsku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/469 do obrazu MPK/MR/82 (Portret Michała Zdzisława Zamoyskiego).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęto przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże”.
Na ramie nalepka firmowa z napisem w języku rosyjskim i polskim: “Fabryka Ram Złoconych E. A. ZALESKIEGO dawniej S. DRUCHLIŃSKIEGO w Warszawie ulica Krakowskie Przedmieście № 4 róg Oboźnej. Posiada wielką ilość gotowych ram do portretów, obrazów olejnych, sztychów i fotografii wykonanych podług najnowszych modeli paryzkich”, „z lewej strony nalepki odbity awers i rewers medalu srebrnego”.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 42, kopia obrazu „Portret Anieli Teresy z Mnichowskich Zamoyskiej”, olej, płótno, MPK/MR/83 (CSM 469), rama MPK/R/470.
Cytat z ks. in.: „ze zbiorów Z.; przyjęto pr. z dnia 28 I 1955 r.”.
Cytat z k. ew.: „Pochodzi ze zbiorów Z. w K.. Przejęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K. w 1944 r. a w 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną”
Na odwrociu obrazu napis (po polsku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie).
Widoczny na fotografii MPK/F/1874 salon czerwony pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/470 do obrazu MPK/MR/83 (Portret Anieli Teresy z Mnichowskich Zamoyskiej).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęto przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże”.
Na ramie nalepka firmowa z napisem: “ FABRYKA RAM ZŁOCONYCH A. E. ZALESKIEGO dawniej J. DRUCHLIŃSKIEGO w Warszawie róg ulic: Krakowskiego Przedmieścia Nr 4 i Oboźnej, wprost Kopernika”.
Widoczna na fotografii MPK/F/1874 salon czerwony pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 43, obraz „Portret Prokopa Jana Granowskiego”, olej, płótno, MPK/MR/1717 (CSM 269).
Cytat z k. ew.: „Z dawnych zbiorów Z. w K.. Przejęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K. w r. 1944; pr. z dnia 28.01.1955 wpisany do in. CSM tamże; pr. z 11.10.1956 r. przekazany do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, skąd przejęty przez Muzeum w Pszczynie (brak protokołu wg informacji mgr Lidii K., Głównego Inwentaryzatora); zwrócony przez to muzeum pr. z 01.12.2000 r. In. J. Optołowicza wymienia obraz na klatce schodowej pałacu”.
Na odwrociu obrazu napis (po polsku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie). Obraz wpisany do in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r., pod numerem 290.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 44, obraz „Portret Rafała Granowskiego”, olej, płótno, MPK/MR/1167.
Cytat z k. ew.: „z dawnych zbiorów Z. w K.; przejęte na własność przez Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu pr. z 4.XII.1956; zwrócone pr. z 21.V.1987”.
Obraz wpisany do in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r., pod numerem 239.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., aktualnie wypożyczony do Muzeum w S.. „Pr. zd.-od. nr DS-901/9/06 z 6-02-2006 roku, strona zdająca: Muzeum w K., strona odbierająca: Muzeum w S., cel wydania: wystawa […] 1. [lp. w pr.] MPK/MR/1167, Portret Rafała Granowskiego - nieokreślony, Polska; I poł. XVIII wieku, 69 cm x 56,3 cm, olej, płótno”.

Poz. 45, obraz Józefa Beischa „Portret Antoniny Waldstein”, 1736, olej, płótno, MPK/MR/9, rama MPK/R/185.
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K.; przyjęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K. w r. 1944, następnie pr. z 28 I 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną tamże”.
Na obrazie, w jego górnej partii, po prawej stronie herb Waldsteinów, poniżej inicjały: „M.A.C.D.W.” (Marie Antoinne Comtesse De Waidstein).
Na odwrociu obrazu napisy: „Joseph Beiisch pinxit 1736” (sygnatura malarza), „Marie Antoinne Comtesse de Waidstein Anno 1736” i „311 K[...] XXXV” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/185 do obrazu MPK/MR/9 (Portret Marii Antoniny de Waldstein).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
W typie ram: MPK/R/112 - MPK/R/115, MPK/R/183 - MPK/R/184, MPK/R/191 - MPK/R/193, MPK/R/197 i MPK/R/261, MPK/R/262, MPK/R/264, MPK/R/265, MPK/R/266, MPK/R/267, MPK/R/423.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 46, kopia obrazu „Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej”, olej, płótno, MPK/MR/1695.
Cytat z ks. in.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; w 1944 r. przyjęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K. wypożyczony Kierownictwu Produkcji Filmu „Chopin” pr. nr 55/57 z 3.02.1951 r., decyzją MKiS CZMiOZ przekazany do Muzeum w Łańcucie; zwrócony przez Muzeum-Zamek w Łańcucie prot. z dn. 3.06.1993 r. Nr IIa-42/1/93 na podst. decyzji MKiS z dn. 18.09.1993 r. ZMI-Inw.Muz./14/73;”.
Na odwrociu obrazu napis identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i będący jego dalszym ciągiem napis z nazwiskiem malarza oraz napis: „508 K[...]” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 47, John Samuel Agar, grafika, „Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej”, MPK/MR/1222, rama MPK/R/320.
Cytaty z k. ew.: „z dawnych zbiorów Z. w K.; wypożyczony przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki w Warszawie pr. z 28.X.1953; zwrócony pr. z dnia 24.04.1990” i „oprawny w ramę drewnianą firmy S. Wysockiego w Warszawie - rama MPK/R/320” oraz «na odwrocie kartonu oprawy u g.[óry] nalepka firmy S. Wysockiego; niżej czerwone stemple „Państwowe Muzeum w K. k. Lubartowa, zapisano w inwentarzu B [atramentem], nr 615 [atramentem] str. 23 [atramentem]” (In. Janusza Optołowicza z 1951 roku), u d.[ołu] ołówkiem: „503 K[...]”» (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Na grafice napis (po angielsku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) oraz inne napisy z nazwiskiem autora pierwowzoru przedstawienia (portretu) i nazwiskiem grafika (rytownika).
Grafika stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/320 obecnie do MPK/MR/1222.
Cytat z k. ew.: „z dawnych zbiorów Z. w K.; wypożyczono przez SHS w Warszawie prot. z dn. 28.X.1953 r.; zwrócono prot. z dn. 24.IV.1990”.
Według k. ew. na tekturze oklejonej szarym papierem papierowa nalepka: Egzystująca od roku 1869 Fabryka Robót Kościelnych i Salonowych S. Wysockiego w Warszawie ulica Nowy Świat № 21; napis odręczny ołówkiem: 503 K[...] (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.) oraz odcisk stempla spisu in. Optołowicza (z 1951 roku) z napisem „B nr 615 str 23”.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 48, grafika „Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej”, MPK/MR/1041.
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; przejęta w roku 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., następnie w r. 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną tamże”.
Widoczna na fotografii MZK/J/66 tzw. gabinetu Adama („b. kancelaria” wg podpisu J. Optołowicza, który wykonał fotografię) pałacu w K., 1951 r.
Grafika stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama do grafiki MPK/MR/1041 z numerem in. nadanym przez Janusza Optołowicza. Cytat z k. ew. MPK/MR/1041: «na odwr. ramy przyklejone nalepki własnościowe k[...]wieckie, w tym „Państwowe Muzeum w K. k. Lubartowa, zapisano w inwentarzu B, nr 590 str. 22” » (In. Janusza Optołowicza z 1951 roku).
Widoczna na fotografii MZK/J/66 (oprawiona w nią grafika MPK/MR/1041) tzw. gabinetu Adama („b. kancelaria” wg podpisu J. Optołowicza, który wykonał fotografię) pałacu w K., 1951 r.. Rama ta nie jest wpisana do in. muzealiów ani do ewidencji gospodarczej. Do końca października 2008 roku eksponowana była na wystawie czasowej „Arystokrata w podróży”.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 49, kopia obrazu „Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej z synami Władysławem i Konstantym”, olej, płótno, MPK/MR/1696, rama MPK/R/353.
Cytat z k. ew.: „z dawnych zbiorów Z. z K.; w 1944 r. przejęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.; wypożyczony Kierownictwu Produkcji Filmu „Chopin” pr. nr 55/57 z 3.02.1951 r.; przekazany przez Kierownictwo Produkcji Filmu „Chopin” Muzeum w Łańcucie na polecenie delegata MKiS p. Mokicza (wyjaśnienie w piśmie Wytwórni Filmów Fabularnych nr MIV-VII-8/6516/55 z dnia 20.07.1955 r.; zwrócony przez Muzeum-Zamek w Łańcucie prot. z 3.06.1993 r.”
Na odwrociu obrazu napis „Zofja z Xiążąt Czartoryskich Ordynatowa Zamoyska z dwojga dziećmi Konstantym i Władysławem Zamoyskimi. Malował Gerard w Paryżu 1806 roku. Oryginał” [z programu komputerowego ew. muz. MON.: „Oryginał autorstwa Francois Gerarda (1770-1837) z 1804 roku spłonął w Pałacu Błękitnym w 1939 roku podczas oblężenia Warszawy”].
Widoczna na fotografii MPK/F/1876 salon biały pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/353 i jej zwieńczenie są oprawą do obrazu MPK/MR/1696 (Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej z dwoma synami)
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnego wyposażenia pałacu Z. w K.”.
Na ramie nalepka firmowa z napisem: “Fabryka Ram Złoconych, Rzeźbionych, MEBLI STYLOWYCH I LUSTER E. A. ZALESKIEGO dawniej DRUCHLIŃSKIEGO w Warszawie Krak. Przedm. N.2 obok Kopernika” i dodatkowo na nalepce reprodukcje dwóch medali.
W zwieńczeniu dwa herby: Jelita – po lewej i Pogoń – po prawej. Nad herbami klejnoty heraldyczne.
Widoczna na fotografii MPK/F/1876 salon biały pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 50, Francois Gerard, rysunek, „Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej z synami Władysławem i Konstantym”, MPK/MR/1386, rama MPK/R/512.
Cytat z k. ew.: „ze zbiorów Z. z K.; przyjęty w 1944 r. przez Państwowy Ośrodek Muzealny tamże; wypożyczony przez Muzeum Lubelskie pr. z 25.X.1949; zwrócony jako depozyt pr. z 1.VIII.1988, nr inw. J. Wolffa 500”. Z programu komputerowego ew. muz. MON.: „Wpisany powtórnie do in. Muzeum na podstawie pisma Dyrektora z 09.04.1992 r.”
Na desce zabezpieczającej odwrocie naklejony pasek białego kartonu z napisem (po polsku) identyfikującym przedstawione na rysunku postacie (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i będący jego dalszym ciągiem napis z nazwiskiem malarza, na desce zabezpieczającej odwrocie czarnym tuszem napis „500 K[...]” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.). Na papierze naklejonym na dodatkowo zabezpieczającą tekturę napis (po francusku) identyfikujący przedstawione na rysunku postacie (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i będący jego dalszym ciągiem napis z nazwiskiem malarza.
Rysunek stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/512 do MPK/MR/1386 (Portret Zofii Zamoyskiej z dwoma synami).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K.”.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 51, obraz „Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej”, olej, płótno, MPK/MR/1377, rama MPK/R/225.
Cytat z k. ew.: „z dawnych zbiorów Z. w K.; przyjęto w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny tamże; wypożyczono Muzeum Lubelskiemu pr. z 25.X.1949; tamże wpisano do in.; zwrócono pr. z 30.VII.1988 w formie depozytu. Wpisano powtórnie do in. MPK na podstawie pisma Dyrektora z 09.04.92. Inwentarz J. Wolffa nr 222.”
Na odwrociu obrazu napisy: „Zofja z Xiążąt Czartoryskich Ordynatowa Zamoyska” i „222 K[...] XV” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/225 do obrazu MPK/MR/1377 (Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Cytat z k. ew.: „[rama MPK/R/225] podobna do MPK/R/208”
W zwieńczeniu herb Jelita i Pogoń z klejnotami.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 52a, kopia obrazu „Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej”, olej, płótno, MPK/MR/110, rama MPK/R/21.
Cytat z k. ew.: „do 1944 r. własność rodziny Z. k[...]wieckich. Przyjęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.. W 1955 przez C.S.M.”
Na odwrociu obrazu napis: „97a” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/21 do obrazu MPK/MR/110 (Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Na ramie nalepka firmowa z napisem: “Fabryka Ram Złoconych, Rzeźbionych, MEBLI STYLOWYCH I LUSTER E. A. ZALESKIEGO dawniej DRUCHLIŃSKIEGO w Warszawie Krak. Przedm. N.2 obok Kopernika” i dodatkowo na nalepce reprodukcje dwóch medali.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 52b, kopia obrazu „Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej”, olej, płótno, MPK/MR/129, rama MPK/R/559.
Cytat z k. ew.: „pochodzi z K., przekazany do Łańcuta przed utworzeniem C.S.M. zwrócony 6.XI.1973 r.”
Na odwrociu obrazu napis identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i będący jego dalszym ciągiem napis z nazwiskiem malarza, który według wiedzy piszącego namalował oryginał (pierwowzór) oraz napis „45 K[...] X” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/559 do MPK/MR/129 (Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęto przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże”.
Rama oznaczona papierową nalepką firmową wytwórni Charpentiera.
W zwieńczeniu dwa herby; Jelita – po lewej i Pogoń – po prawej, nad nimi, u góry, mitra książęca.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 52c, obraz „Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej”, olej, płótno, deska, MPK/MR/190, rama MPK/R/148.
Cytat z k. ew.: „pochodzi ze zbiorów Konstantego Z. w K.. Przejęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K. w 1944 r., w 1955 przez CSM”.
Na odwrociu obrazu napis „256 K[...] XXVII” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/148 do obrazu MPK/MR/190 (Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
W zwieńczeniu dwa herby; Jelita – Zamoyskich i Pogoń – Czartoryskich, nad herbami pośrodku korona książęca (zamknięta).
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 53a, fotografia na emalii „Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej”, MPK/MR/359, rama MPK/R/26.
Cytat z k. ew.: „pochodzi ze zbiorów Konstantego Z. w K.. Przejęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K. w 1944 r., w 1955 przez CSM”.”
Na odwrociu napis identyfikujący przedstawioną na fotografii postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i będący jego dalszym ciągiem napis z nazwiskiem malarza, który według wiedzy piszącego namalował oryginał (pierwowzór).
Widoczny na fotografii MPK/F/1901 tzw. sypialni Adama pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Fotografia stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/26 do obrazu MPK/MR/359 (Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Na ramie owalna, papierowa nalepka firmowa: “DORURE, ENCADREMENT, MIROITERIE R.CHARPENTIER, 104, Boulevard Haussmann, 104, PARIS”.
Widoczna na fotografii MPK/F/1901 tzw. sypialni Adama pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 53b, fotografia na emalii „Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej”, MPK/MR/1152, rama MPK/R/27.
Cytat z k. ew.: „z dawnych zbiorów k[...]wieckich Z.; wypożyczona 25.X.1949 Muzeum Okręgowemu w Lublinie; przekazana w depozyt Muzeum-Pałacowi w K. pr. zd.-od. 25.VIII.1981; przejęty na własność pismem S/19/86 z 25.IV.1986”.
Na odwrociu napis identyfikujący przedstawioną na fotografii postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i napis „128 K[...]” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Fotografia stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/27 do obrazu MPK/MR/1152 (Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Według ks. in. wytwórnia R.CHARPENTIERA.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 54, kopia obrazu „Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej”, olej, płótno, MPK/MR/226, rama MPK/R/519.
Cytat z k. ew.: „pochodzi ze zbiorów Z. w K.. Przejęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K. w 1944 r., w 1955 przez CSM”.
Na odwrociu obrazu napisy: „Zofia z Xiążąt Czartoryskich Ordynatowa Zamoyska ur. 1780 r. - † 1837 r. -” i „52 K[...] X” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/519 do MPK/MR/226 (Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K.”.
Rama oznaczona papierową nalepką firmową wytwórni Zaleskiego.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 55, Joseph Elie Philippe Duriez, grafika, „Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej”, MPK/MR/1157, rama MPK/R/398.
Cytat z k. ew.: „ze zbiorów Z. z K.; przejęto w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny tamże, następnie w r. 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną; przekazano w depozyt Muzeum w Zamościu dn. 9.08.67 r., zwrócono 19.02.82 r.”.
Na odwrociu deski zabezpieczającej stemple czerwonym tuszem „Państwowe Muzeum w K. k. Lubartowa, zapisano w inwentarzu B, nr 598 str. 22” (Inwentarz Janusza Optołowicza z 1951 roku). W inwentarzu Jerzego Wolffa z 1945 roku grafika wpisana pod numerem 181.
Grafika stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/398 do obrazu MPK/MR/1157.
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże”.
Na odwrociu, na desce zabezpieczającej, odcisk pieczęci własnościowej z napisem: „Państwowe Muzeum w K. k/Lubartowa zapisano w inw. B. Nr 598 str. 22” (inwentarz Janusza Optołowicza z 1951 roku), papierowa nalepka własnościowa z numerem: „617” - Centralnej Składnicy Muzealnej. Deska zabezpieczająca najprawdopodobniej nie jest oryginalna ponieważ na odwrociu ramy znajdują się ślady po oklejeniu papierem a na desce ich brak. Na pozostałościach papierowej nalepki, przyklejonej do ramy, odręczny napis” „[…]wka”.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 56, kopia obrazu „Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej”, olej, deska, MPK/MR/290.
Cytat z k. ew.: „do roku 1944 własność rodziny Z. k[...]wieckich. Przejęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.. W 1955 r. przez C.S.M.” (28 I 1955 r.).
Na odwrociu obrazu napis „255 K[...] XXVII” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Widoczna na cyfrowej kopii, fotografii tzw. gabinetu Adama pałacu w K., z 1931 roku.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 57, kopia obrazu „Portret Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej”, olej, płótno, MPK/MR/1136.
Cytat z k. ew.: „z dawnych zbiorów Z.; przejęto w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny tamże, następnie w r. 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną, pierwotnie wisiał na ścianie północnej gabinety I, wraz z portretem Stanisława Kostki Zamoyskiego”.
Na odwrociu obrazu napisy: „Zofja z Xiążąt Czartoryskich Ordynatowa Zamoyska ur. 1780. um. 1837. -” i „119A K[...]” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Widoczna na cyfrowej kopii, fotografii tzw. gabinetu Konstantego Z. pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 58, kopia obrazu „Portret Stanisława Zamoyskiego – XII ordynata”, olej, płótno, MPK/MR/300, rama MPK/R/376.
Cytata z ks. in.: „ze zbiorów Konstantego Z. w K., przekazany do Muzeum-Zamku w Łańcucie w 1951 r. zwrócony dnia 6.11.1973 r..
Cytat z k. ew.: „K[...], przekazany przed utworzeniem C.S.M. do Łańcuta. Od 6-XI-73 ponownie K[...]”.
Na odwrociu obrazu napisy: „Stanisław Hrabia Ordynat Zamoyski. pinx: David”.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/376 do obrazu MPK/MR/300 (CSM 8394) (Portret Stanisława Zamoyskiego).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K.”.
W zwieńczeniu herb Pogoń.
Na odwrociu, na górnej listwie wyryty napis: „T.B. 1904 r.”
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 59, obraz „Portret Stanisława Zamoyskiego, olej, płótno, MPK/MR/1702.
Cytat z k. ew.: „ze zbiorów Z. w K.; przyjęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny tamże w r. 1944, następnie w r. 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną w K.; przekazany Muzeum Górnośląskiemu w Bytomiu pr. z 11.X.1956, stamtąd przejęty przez Muzeum Wnętrz Zamkowych w Pszczynie; wypożyczony z tegoż Muzeum pr. z 4.VI.1994 na wystawę „Zamoyscy. Dzieje rodu” (w dniach 7.VII – 28.VIII.1994 w Teatralni) przejęto na własność z Państwowego Muzeum Zamkowego w Pszczynie na podstawie zgody MKiS wyrażonej w piśmie MKiS Departament Muzeów l.dz. DM-II-022/Gosp.Muz./94 z 26.IX.1994”.
Na odwrociu obrazu napis (po polsku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i napis „190 K[...] XX” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Widoczny na fotografii MPK/F/1901 tzw. sypialni Adama pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/576 do MPK/MR/1702 (Portret Stanisława Zamoyskiego).
Cytat z k. ew.: „przejęto na własność z Państwowego Muzeum Zamkowego w Pszczynie na postawie pisma MKiS – Dep. Muz. l.dz. DM-II-022(Gosp.Muz./95) z dn. 26.09.1994 roku”.
Portret Stanisława Zamoyskiego MPK/MR/1702 wypożyczony był w 1956 roku do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, a stamtąd do Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie. Z muzeum w Pszczynie powrócił w 1994 roku do Muzeum w K. w ramie MPK/R/576. Najprawdopodobniej w muzeum w Pszczynie oprawiono obraz w ramę będącą własnością muzeum w Pszczynie. Na archiwalnej fotografii, wykonanej przed II wojną światową w pałacu w K., obraz ma inną ramę.
Rama nie stanowiła własności Aleksandra Z., nie znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 60, John Samuel Agar, grafika, „Portret Stanisława Kostki Zamoyskiego, MPK/MR/1040.
Cytat z k. ew.: „z dawnych zbiorów Z. w K.; przyjęta w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny tamże, następnie w r. 1955 przez Centralną Składnicę Muzealną pr. z 28.I”.
Widoczny na fotografii MZK/J/66 tzw. gabinetu Adama („b. kancelaria” wg podpisu J. Optołowicza, który wykonał fotografię) pałacu w K., 1951 r.
Grafika stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama do grafiki MPK/MR/1040 z numerem inwentarzowym nadanym przez Janusza Optołowicza. Cytat z k. ew. MPK/MR/1040: „na odwr. ramy naklejka: Państwowe Muzeum w K. k. Lubartowa, zapisano w inwentarzu B, nr 589 str. 22” (Inwentarz Janusza Optołowicza z 1951 roku).
Widoczna na fotografii MZK/J/66 (oprawiona w nią grafika MPK/MR/1040) tzw. gabinetu Adama („b. kancelaria” wg podpisu J. Optołowicza, który wykonał fotografię) pałacu w K., 1951 r. Rama ta nie jest wpisana do in. muzealiów ani do ewidencji gospodarczej. Do końca października 2008 roku eksponowana była na wystawie czasowej „Arystokrata w podróży”.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 61, Georges Pierre Chaix, rysunek (kopia), „Portret Stanisława Kostki Zamoyskiego – XII ordynata”, MPK/MR/430, rama MPK/R/79.
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; przekazany pr. z 28.I.1955 Centralnej Składnicy Muzealnej w K., poprzednio przyjęty w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.”.
Na odwrocie oprawy napis identyfikujący przedstawioną na rysunku postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i napis „171 K[...] XXIV” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Rysunek stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/79 do obrazu MPK/MR/430 (Portret Stanisława Zamoyskiego).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 62, Johann Selba, grafika, „Portret Stanisława Kostki Zamoyskiego, MPK/MR/1079.
Cytaty z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; przekazany pr. z 28.I.1955 Centralnej Składnicy Muzealnej w K., poprzednio przyjęty w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.”.
Grafika stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 63, Andreas Staub, grafika, „Portret ordynata Stanisława Kostki Zamoyskiego, MPK/MR/1044, rama MPK/R/296.
Cytaty z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; przekazany pr. z 28.I.1955 Centralnej Składnicy Muzealnej w K., poprzednio przyjęty w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.”.
Grafika wpisana do in. Jerzego Wolffa pod numerem 482 (inwentarz z marca 1945 r.).
Grafika wpisana do in. Janusza Optołowicza pod numerem B 622 (inwentarz z 1951 roku).
Grafika stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/296 do litografii MPK/MR/1044 (Portret Stanisława Kostki Zamoyskiego).
Cytat z k. ew.: „z dawnych zbiorów Z. w K.”.
Cytat z k. ew.: „odwrocie oklejone szarym papierem”, „na tekturze oklejonej szarym papierem papierowa nalepka: Egzystująca od roku 1869 Fabryka Robót Kościelnych i Salonowych S. Wysockiego w Warszawie ulica Nowy Świat № 21; poniżej czarnym tuszem 482 K[...] (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.) oraz odcisk stempla spisu inwentarzowego Optołowicza (z 1951 roku) „zapisano w inwentarzu B nr 622 str 23”.
Przy litografii i ramie MPK/R/296, brak tektury zabezpieczającej oklejonej szarym papierem.
Zachowana papierowa nalepka własnościowa z numerem: 592 - Centralnej Składnicy Muzealnej.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 64a, kopia obrazu „Portret Stanisława Kostki Zamoyskiego, olej, płótno, MPK/MR/22, rama MPK/R/366.
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; przekazany pr. z 28.I.1955 Centralnej Składnicy Muzealnej w K., poprzednio przyjęty w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.”.
Na odwrociu obrazu napis (po polsku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i napis „155 K[...]” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/366 do obrazu MPK/MR/22 (Portret Stanisława Kostki Zamoyskiego).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K.”.
W zwieńczeniu herb Jelita z klejnotem.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 64b, obraz „Portret Stanisława Kostki Zamoyskiego – XII ordynata”, olej, płótno, MPK/MR/38, rama MPK/R/205.
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; przekazany pr. z 28.I.1955 Centralnej Składnicy Muzealnej w K., poprzednio przyjęty w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.”.
Na odwrociu obrazu napisy: „Nº 53 Stanisław Kostka Sariusz Ordynat Hr. Zamoyski Prezes Senatu Królestwa Polskiego †1856 r.”, „199 K[...] XXIV” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Napis na krośnie: „Własność jana Z.”
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/205 do obrazu MPK/MR/38 (Portret Stanisława hr. Zamoyskiego), w in. Jerzego Wolffa z 1945 roku nr 199.
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
W zwieńczeniu herb Jelita (Zamoyskich) z klejnotem.
Na licu ramy papierowa nalepka z odręcznie napisanym numerem: „199” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 65, obraz „Portret ordynata Stanisława Zamoyskiego, olej, płótno, MPK/MR/1135.
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; przekazany pr. z 28.I.1955 Centralnej Składnicy Muzealnej w K., poprzednio przyjęty w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.”.
Na odwrociu obrazu napisy: „Stanisław Ordynat Zamoyski ur: 1775 †1856.-”, „118A K[...]” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Widoczny na cyfrowej kopii, fotografii tzw. gabinetu Konstantego Z. pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 66, Andrzej Grabowski, kopia obrazu „Portret Anny z Zamoyskich Sapieżyny”, olej, płótno, MPK/MR/183, rama MPK/R/198.
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; przekazany pr. z 28.I.1955 Centralnej Składnicy Muzealnej w K., poprzednio przyjęty w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.”.
Na odwrociu obrazu napis (po polsku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i napis „136 K[...]” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/198 do obrazu MPK/MR/183 (Portret Anny Sapieżyny).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Rama oznaczona dwoma odciskami stempla firmowego wytwórni Charpentiera.
Napisy na odwrocie ramy: niebieską kredką „N 9”, ołówkiem „Nr inw. 149”, „329”, „47K”.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 67, kopia obrazu „Portret Anny z Zamoyskich Sapieżyny”, olej, płótno, MPK/MR/244.
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; przekazany pr. z 28.I.1955 Centralnej Składnicy Muzealnej w K., poprzednio przyjęty w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.”.
Na odwrociu obrazu napis (po polsku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i napis „473 K[...]” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Widoczny na fotografii MPK/F/1899 tzw. sypialni Hrabiny pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/560 do MPK/MR/244 (Portret Anny z Zamoyskich Sapieżyny).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęto przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże”.
W zwieńczeniu herb Jelita z klejnotem.
Oznaczenie na papierowej nalepce: „inw. A nr 340” (In. Janusza Optołowicza z 1951 roku).
Widoczna na fotografii MPK/F/1899 tzw. sypialni Hrabiny pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 68, Powtarza się. Wymieniony w poz. 8.

Poz. 69a, rysunek tuszem na podkładzie fotograficznym „Portret Konstantego Zamoyskiego, MPK/MR/1094, rama MPK/R/299 (wspólna dla czterech portretów wymienionych w poz. 69).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; przekazany pr. z 28.I.1955 Centralnej Składnicy Muzealnej w K., poprzednio przyjęty w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.”.
Na odwrociu napisy: „Konstanty”, „72 200-”, „A1”.
Rysunek stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 69b, rysunek tuszem na podkładzie fotograficznym „Portret Andrzeja Zamoyskiego, MPK/MR/1095, rama MPK/R/299 (wspólna dla czterech portretów wymienionych w poz. 69).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; przekazany pr. z 28.I.1955 Centralnej Składnicy Muzealnej w K., poprzednio przyjęty w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.”.
Na odwrociu napisy: „Andrzej”, „72 201”, „A2”.
Rysunek stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 69c, rysunek tuszem na podkładzie fotograficznym „Portret Jana Zamoyskiego, MPK/MR/1096, rama MPK/R/299 (wspólna dla czterech portretów wymienionych w poz. 69).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; przekazany pr. z 28.I.1955 Centralnej Składnicy Muzealnej w K., poprzednio przyjęty w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.”.
Na odwrociu napisy: „Jan”, „72 202”, „A3”.
Rysunek stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..
Powtórnie wymieniony w poz. 80 z błędnym numerem in.: MPK/MR/1095.

Poz. 69d, rysunek tuszem na podkładzie fotograficznym „Portret Władysława Zamoyskiego, MPK/MR/1097, rama MPK/R/299 (wspólna dla czterech portretów wymienionych w poz. 69).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; przekazany pr. z 28.I.1955 Centralnej Składnicy Muzealnej w K., poprzednio przyjęty w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.”.
Na odwrociu napisy: „Władysław”, „72 203”, „A4”.
Rysunek stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/299 do MPK/MR/1094, MPK/MR/1095, MPK/MR/1096, MPK/MR/1097.
Cytat z k. ew.: „z dawnych zbiorów Z. w K.”.
Według k. ew. papierowa nalepka firmowa: egzystująca od roku 1869 Fabryka Robót Kościelnych i Salonowych S. Wysockiego w Warszawie ulica Nowy Świat № 21; 188 K[...] XXIV (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Przy MPK/MR/1094, MPK/MR/1095, MPK/MR/1096, MPK/MR/1097 i MPK/R/299 brak tektury zabezpieczającej oklejonej szarym papierem.
Zachowane dwie nalepki własnościowe z numerem: 621 - Centralnej Składnicy Muzealnej i napis atramentem: „cztery starsi synowie Stanisława Ordynata Hrgo Zamoyskiego i Zofii z Książąt Czartoryskich. Konstanty, Andrzej, Jan i Władysław Zamoyscy dziećmi Puławy 1808 r.”.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 70, fotografia kolorowana gwaszem, akwarelą, ołówkiem „Portret Stanisława i Zofii Zamoyskich z dziećmi”, MPK/MR/1089, rama MPK/R/97.
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; przekazany pr. z 28.I.1955 Centralnej Składnicy Muzealnej w K., poprzednio przyjęty w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., przekazano w depozyt Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu dn. 27.09.58 r. zwrócono 3.10.72 r.”.
Na odwrociu napis: „72A” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Fotografia stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/97 do obrazu MPK/MR/1089 (Portret rodzinny Zamoyskich).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 71, kopia obrazu „Portret braci Zamoyskich: Konstantego, Andrzeja, Jana i Władysława”, olej, płótno, MPK/MR/1723.
Cytat z k. ew.: „Z dawnego wyposażenia pałacu Z. z K.. W marcu 1944 roku wywieziony staraniem Jadwigi Zamoyskiej, ostatniej właścicielki majątku, wraz z rzeczami Tarnowskich z Suchej k/Krakowa (skrzynia z napisem «J.T. Sucha 26») do Warszawy i umieszczony jako depozyt w Muzeum Miejskim (obecnie Muzeum Narodowe w Warszawie). W 1944 roku wywieziony przez Niemców do Salzburga (zamek Fischhorn), skąd rewindykowany 24 kwietnia 1946 roku. Wpisany do in. MNW. Przekaz z 16.03.2004, 3856 (ks. wp.)”
Na odwrociu obrazu napis identyfikujący przedstawione na obrazie postacie (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie).
Widoczna na fotografii MPK/F/1900 salon biały pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/325 obecnie do MPK/MR/1723 (Portret braci Zamoyskich).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K.” (?).
Pochodzenie ramy nie jest pewne. Rama prawdopodobnie stanowiła własność Aleksandra Z., prawdopodobnie znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 72a, kopia obrazu „Portret Władysława Zamoyskiego”, olej, płótno, MPK/MR/111, rama MPK/R/43 (wspólna dla czterech portretów wymienionych w poz. 72).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; przekazany pr. z 28.I.1955 Centralnej Składnicy Muzealnej w K., poprzednio przyjęty w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.”.
Na odwrociu płótna napis (po polsku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i napis „352 K[...]” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Widoczna na cyfrowej kopii, fotografii tzw. gabinetu Adama pałacu w K., z 1931 roku.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 72b, kopia obrazu „Portret Jana Zamoyskiego”, olej, płótno, MPK/MR/112, rama MPK/R/43 (wspólna dla czterech portretów wymienionych w poz. 72).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; przekazany pr. z 28.I.1955 Centralnej Składnicy Muzealnej w K., poprzednio przyjęty w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.”.
Na odwrociu płótna napis (po polsku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i napis „351 K[...]” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Widoczna na cyfrowej kopii, fotografii tzw. gabinetu Adama pałacu w K., z 1931 roku.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..
Powtórnie wymieniony w poz. 81a.

Poz. 72c, kopia obrazu „Portret Andrzeja Zamoyskiego”, olej, płótno, MPK/MR/113, rama MPK/R/43 (wspólna dla czterech portretów wymienionych w poz. 72).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; przekazany pr. z 28.I.1955 Centralnej Składnicy Muzealnej w K., poprzednio przyjęty w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.”.
Na odwrociu płótna napis (po polsku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i napis „350 K[...]” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Widoczna na cyfrowej kopii, fotografii tzw. gabinetu Adama pałacu w K., z 1931 roku.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 72d, kopia obrazu „Portret Konstantego Zamoyskiego”, olej, płótno, MPK/MR/114, rama MPK/R/43 (wspólna dla czterech portretów wymienionych w poz. 72).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; przekazany pr. z 28.I.1955 Centralnej Składnicy Muzealnej w K., poprzednio przyjęty w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.”.
Na odwrociu płótna napis (po polsku) identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i napis „349 K[...]” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Widoczna na cyfrowej kopii, fotografii tzw. gabinetu Adama pałacu w K., z 1931 roku.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/43 do obrazów - portrety 4 synów Zofii Zamoyskiej: Konstantego MPK/MR/114, Andrzeja MPK/MR/113, Jana MPK/MR/112, Władysław MPK/MR/111.
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Rama oznaczona papierową nalepką firmową wytwórni Charpentiera.
Widoczna na cyfrowej kopii, fotografii tzw. gabinetu Adama pałacu w K., z 1931 roku.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 73, obraz „Portret Anny z Mycielskich Zamoyskiej”, olej, płótno, MPK/MR/26.
Cytat z ks. in.: „przyjęto pr. z dnia 28 I 1955 r. ze zbiorów Z.”.
Cytat z k. ew.: „ze zbiorów k[...]wieckich”.
Na odwrociu obrazu napis identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i będący jego dalszym ciągiem napis z nazwiskiem malarza.
Widoczny na fotografii MPK/F/1877 dawnej sypialni Konstantego Z. pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/513 do MPK/MR/26 (Portret Anny z Mycielskich Zamoyskiej).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K.”.
W zwieńczeniu dwa herby: Jelita – po lewej i Dołęga – po prawej; z klejnotami.
Widoczna na fotografii MPK/F/1877 dawnej sypialni Konstantego Z. pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 74a, kopia obrazu „Portret Anny z Mycielskich Zamoyskiej”, olej, płótno, MPK/MR/189, rama MPK/R/518.
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; przekazany pr. z 28.I.1955 Centralnej Składnicy Muzealnej w K., poprzednio przyjęty w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.”.
Na odwrociu obrazu napis identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i będący jego dalszym ciągiem napis z nazwiskiem malarza.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/518 do MPK/MR/189 (Portret Anny z Mycielskich Zamoyskiej).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K.”.
W zwieńczeniu dwa herby: Jelita – po lewej i Dołęga – po prawej; z klejnotami.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 74b, kopia obrazu „Portret Anny z Mycielskich Zamoyskiej”, olej, płótno, MPK/MR/253, rama MPK/R/207.
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; przekazany pr. z 28.I.1955 Centralnej Składnicy Muzealnej w K., poprzednio przyjęty w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.”.
Na odwrociu obrazu napis identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i napis „163 K[...] XXIII” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/207 do obrazu MPK/MR/253 (Portret Anny Mycielskiej).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Rama oznaczona papierową nalepką firmową wytwórni Charpentiera.
W zwieńczeniu herb Jelita (Zamoyskich) i herb Dołęga (Mycielskich) z klejnotami.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 75, obraz „Portret Anny z Mycielskich Zamoyskiej”, olej, płótno, MPK/MR/109, rama MPK/R/228.
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. z K.; przekazany pr. z 28.I.1955 Centralnej Składnicy Muzealnej w K., poprzednio przyjęty w r. 1944 przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K.”.
Na odwrociu obrazu napis identyfikujący przedstawioną na obrazie postać (imiona i nazwiska, przynależne tytuły szlacheckie) i napis „251 K[...] XXVII” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Widoczny na fotografii MPK/F/1899 tzw. sypialni Hrabiny pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/228 do obrazu MPK/MR/109 (Portret Anny z Mycielskich Zamoyskiej).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
W zwieńczeniu herb Jelita (Zamoyskich) i herb Dołęga (Mycielskich) z klejnotami.
Widoczna na fotografii MPK/F/1899 tzw. sypialni Hrabiny pałacu w K., sprzed II wojny światowej.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Poz. 76, obraz „Portret Anny z Mycielskich Zamoyskiej z synem Janem”, olej, płótno, MPK/MR/134 [błędny numer in. w pozwie], rama MPK/R/13.
Cytat z k. ew.: „ze zbiorów Z., przejęto pr. zd.-od. dn. 28.I.1955”, „Do 1944 r. własność rodziny Z. k[...]wieckich. Przyjęty przez Państwowy Ośrodek Muzealny K[...] w 1955 r. przez C.S.M.”.
Na odwrociu obrazu napisy: „Anna z Mycielskich Zamoyska z młodszym synkiem Janem” (brat Konstantego Z.), „Paryż 1854”, „244 K[...] XXX” (nr in. Jerzego Wolffa, który zakończył pracę jako rzeczoznawca malarstwa w Państwowym Muzeum Narodowym w K. w marcu 1945 r.).
Na krośnie napis ołówkiem: „zapłacony”.
Obraz stanowił własność Aleksandra Z., znajdował się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Rama MPK/R/13 do obrazu MPK/MR/134 (Portret Anny z Mycielskich Zamoyskiej z synem Janem).
Cytat z k. ew.: „pochodzi z dawnych zbiorów Z. w K., w 1944 r. przejęta przez Państwowy Ośrodek Muzealny w K., w 1955 r. przez Centralną Składnicę Muzealną tamże; wpisana do ks. wp. 30.12.1985 r.”.
Zwieńczona herbem Zamoyskich – Jelita (z dziewięciopałkową koroną z Półkozicem) i herbem Mycielskich – Ogończyk.
Rama stanowiła własność Aleksandra Z., znajdowała się w majątku Z. w K., znajduje się aktualnie w Muzeum w K..

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz