sobota, 5 listopada 2016

Warszawski sąd w interesie pozwanej, wiceprezes innego warszawskiego sądu, złamał zasadę dwuinstancyjności nie dopuszczając do rozpatrzenia apelacji – kwalifikacja: Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

Na początku 2012 roku skierowałem pozew przeciwko Urszuli Gołębiewskiej-Budnik sędziemu Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia. Ssr Urszula Gołębiewska-Budnik w tym samym 2012 roku została wiceprezesem tegoż sądu. W pozwie wnosiłem o zasądzenie zadośćuczynienia. Pozew dotyczył zarządzenia z 27-01-2011 w postępowaniu X K 1342/10 podpisanego przez Gołębiewską-Budnik. Zarządzenie stwierdzało nieprawdę (jakoby w moim piśmie z 10-11-2010 brakowało mojego własnoręcznego podpisu) i było wydane na moją niekorzyść. W materiale dowodowym załączonym do sprawy (fotografie mojego własnoręcznego podpisu) wykazałem, iż ww. pismo z 10-11-2010 było przeze mnie własnoręcznie podpisane. Sprawa opisana jest w publikacji internetowej http://zwokandy.blogspot.com/2014/11/ssr-urszula-g-b-wicep-sadu-rej-dla-w-s.html. Publikacji towarzyszy materiał dowodowy z ww. fotografiami.

Postępowanie od początku było przewlekane i nie były rozpatrywane moje wnioski o przekazanie do innego sądu niż Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, którego wiceprezesem była pozwana.

Gdy sprawa po latach moich starań znalazła się we właściwym miejscowo Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ, Wydział I Cywilny, sygn. akt: I C 1374/14 bezprawnie zażądano ode mnie ponownego wniesienia opłaty od pozwu i wskazania miejsca zamieszkania pozwanej, który to adres zamieszczany był w pismach procesowych kierowanych przeze mnie do sądu.

Ssr Paweł Karlikowski na rozprawie 25-11-2014 postanowieniem nie dopuścił do zeznań na temat działalności Urszuli Gołębiewskiej-Budnik. Stronnicze postanowienie wydaje na korzyść koleżanki znajdującej się znacznie wyżej niż on w hierarchii sędziowskiej. W niniejsze sprawie oddalono wniosek o przesłuchanie wnioskowanych przeze mnie świadków. Paweł Karlikowski nie rozpatrzył mojego wniosku dotyczącego załączenia akt Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, X Wydział Karny, sygn. akt X K 1342/10 i nie załączył tych akt do niniejszego postępowanie w interesie wiceprezes Urszuli Gołębiewskiej-Budnik.

02-12-2014 w postępowaniu zapadł wyrok korzystny dla..? Tzw. ssr wiceprezes.

W apelacji nadanej 16-04-2015 zaskarżyłem w całości wyrok, wniosłem o jego uchylenie, zażądałem dopuszczenia wszystkich moich wniosków dowodowych, w tym przesłuchania świadków. Wyrokowi zarzuciłem m. in.: sprzeczność ustaleń z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, działanie na moją niekorzyść w interesie Urszuli Gołębiewskiej-Budnik wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, stronniczość argumentacji, odrzucenie wszystkich moich wniosków dowodowych, nie dopuszczenie do przesłuchania wnioskowanych przeze mnie świadków, powzięcie jeszcze w trakcie procesu przekonania o decyzji końcowej.

Postanowieniem z 13-05-2015 sąd odrzucił apelację jako złożoną po upływie terminu.

W zażaleniu z 20-06-2015 (prezentata 20-06-2015) podniosłem, iż postanowienie z 13-05-2015 jest nie zgodne z prawdą i ze stanem faktycznym, załączyłem potwierdzenie nadania apelacji z datą stempla 16-04-2015 czyli przed upływem terminu.

Po czym, 24-08-2015 wezwany zostałem do usunięcia braków formalnych zażalenia, które w terminie usunąłem. Na dowód potwierdzenie wykonania operacji z 09-09-2015 i moje pismo skierowane do sądu wysłane 09-09-2015 z pocztowym wykazem operacji.

Ssr Paweł Karlikowski w postanowieniu z 28-09-2015 ponownie dopuszcza się twierdzenia nieprawdy jakoby list został nadany w Urzędzie Pocztowym 10-09-2015.

Na postanowienie z 28-09-2015 wniosłem zażalenie (jestem w posiadaniu potwierdzenia wykonania operacji w dniu 09-09-2015) wysłane w terminie 05-11-2015 (na potwierdzenie wykaz operacji z 05-11-2015). 11-12-2015 wezwany zostałem do usunięcia braków formalnych zażalenia, które w terminie usunąłem. Na dowód potwierdzenie transakcji z 09-09-2015.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, IV Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt IV Cz 525/16, w składzie: Małgorzata Truskolaska-Żuczek, Anna Wrembel-Wożniak, Mariusz Jabłoński w postanowieniu datowanym 07-04-2016 bezprawnie oddala moje zażalenie i dopuszcza się twierdzenia nieprawdy jakoby list został nadany w Urzędzie Pocztowym 10-09-2015. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga niezgodnie z prawdą dodatkowo podnosi: «brak jest także dowodu uiszczenia opłaty od zażalenia w kwocie 30 zł, do wniesienia której wzywany był skarżący».

25-04-2015 przedłożyłem w sądzie zażalenie na postanowienie z 07-04-2016 argumentując jak powyżej. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga (sso: Iwona Wróblewska-Pokora, Małgorzata Balcerak-Tkacz, Mariusz Jabłoński) postanowieniem z 28-04-2016 bez uzasadnienia odrzuca zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 07-04-2016.

Podnoszę istotny dla sprawy fakt, iż Sąd Okręgowy nie podjął nawet próby polemiki czy zakwestionowania złożenia apelacji w terminie. Głównym zarzutem jest bezprawne odrzucenie apelacji.

Działający w interesie pozwanego sędziego, będącego jednocześnie wiceprezesem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, tzw. sąd bezprawne odrzucił apelację (złamał zasadę dwuinstancyjności), nie dopuścił do zeznań na temat działalności pozwanej, odrzucił wszystkich moje wnioski dowodowe, nie dopuścił do przesłuchania wnioskowanych przeze mnie świadków.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz